Internetconsultatie geopend over verduidelijking Arbobesluit

12 juli 2018 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een internetconsultatie geopend over een aantal wijzigingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het gaat met name om het ophelderen van een aantal bepalingen.

De wijziging van het Arbobesluit is relevant voor werkgevers, werknemers en arboprofessionals. Zij kunnen tot 2 augustus 2018 hun mening geven in de internetconsultatie. De wijziging gaat onder meer over artikel 3.16 van het Arbobesluit, waarin staat dat in ieder geval sprake is van valgevaar bij werken op een hoogte vanaf 2,5 meter. Dit kan volgens het ministerie van SZW de suggestie wekken dat er nooit valgevaar is bij werken op een hoogte lager dan 2,5 meter. In het herschreven artikel staat er onder andere dat bij werkzaamheden op hoogte waarbij er een risico voor de werknemers is op valgevaar, maatregelen moeten worden genomen. Ongeacht de hoogte waarop wordt gewerkt. Dat kan een werkgever bijvoorbeeld doen door een hek of afscheiding te plaatsen bij de randen van de werkplek op hoogte of door een veilige zone in te stellen waarbuiten werknemers zich niet mogen begeven. Als dit niet mogelijk is, moet een werkgever voorkomen dat werknemers bij een val letsel kunnen oplopen.

Veilig gebruik apparaten bij explosiegevaar

Andere wijzigingen in het Arbobesluit gaan over de certificaten van certificerende instellingen. Ook is er aandacht voor het veilig kunnen gebruiken van apparaten en beveiligingsmiddelen bij explosiegevaar. Daarnaast heeft een wijziging betrekking op veiligheidsinformatiebladen, de bladen die informatie bevatten over het werken met gevaarlijke stoffen en die altijd op de werkplek aanwezig moeten zijn. Tot slot wil het ministerie van SZW aanvullende voorlichting en aanvullend onderricht opnemen in de wet voor werknemers die tijdens hun werkzaamheden mogelijk worden blootgesteld aan asbeststof.

Plichten werkgever én werknemer in Arbobesluit

De arbowetgeving bestaat uit drie niveaus: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Het Arbobesluit is een uitwerking van bepalingen in de Arbowet. Die laatste is een zogenoemde kaderwet; er zijn geen regels in vastgelegd. De opbouw van het Arbobesluit is anders dan die van de Arbowet. Toch is ook deze logisch opgebouwd. Het is ingedeeld naar onderwerp, zodat de diverse risico’s die werknemers lopen, zoals werken met gevaarlijke stoffen en fysieke belasting, terug te vinden zijn. Bij elk onderwerp is er aandacht voor kwetsbare groepen werknemers zoals jongeren en zwangeren. In de Arboregeling is het Arbobesluit verder uitgewerkt. Ook hierin staan concrete regels, bijvoorbeeld over hoe een arbodienst zijn taken moet uitvoeren.