Ook arboplichten werkgever voor ingehuurde flexwerkers

Het lijkt wel of de Arbowet alleen van toepassing is op werkgevers en werknemers die een arbeidsovereenkomst met elkaar hebben afgesloten. Niets is minder waar. De werkgever heeft ook arboverplichtingen voor personen die met een flexibele contractvorm werkzaamheden verrichten.

6 december 2019 | Door redactie

In de Arbowet gaat het meestal over werkgevers en werknemers.  Die laatste zijn personen waarmee de werkgever een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten en die in loondienst zijn bij de organisatie waar zij voor werken. De Arbowet is echter ook bedoeld voor personen die via een andere vorm van overeenkomst of contract korte of langere tijd werkzaamheden voor een organisatie verrichten. Deze flexwerkers genieten op dezelfde manier bescherming  van de Arbowet en de regels voor gezond en veilig werken gelden ook voor deze groep. Werkgevers maken steeds meer gebruik van flexwerkers en moeten dus op de hoogte zijn van hun verplichtingen. Die staan in de gids Flexwerkers en de Arbowet van TNO.

Werkgever moet arbeidsongeval voorkomen

De groep flexwerkers bestaat uit mensen die gedetacheerd zijn, mensen die werken op basis van een  contracting-constructie, payrollers, stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zzp’ers. Werkgevers die deze mensen inhuren voor betaald en onbetaald werk hebben verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Zo moeten zij ongevallen en gezondheidsklachten voorkomen en de flexwerker instructie en voorlichting geven over de risico’s. Niet voor elk type flexwerker gelden dezelfde regels uit de arbowet- en regelgeving. Kennis hiervan is belangrijk, want flexwerkers lopen meer risico betrokken te raken bij een arbeidsongeval .

Flexwerkers lopen meer risico

Flexwerkers lopen meer risico doordat ze minder ervaring hebben met de dagelijkse gang van zaken op de werkplek, niet altijd voldoende  worden ingewerkt, routine missen en onvoldoende voorlichting en instructie krijgen. Ook kan het zijn dat ze overwegend jong en onervaren zijn: denk aan stagiairs die naast hun opleiding het vak komen leren. Werkgevers die zich bewust zijn van deze risico’s en de wettelijke regels kennen, kunnen preventieve maatregelen nemen. Wordt er veel met flexwerkers gewerkt, dan is het goed om de risico’s op te nemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E )(tool).  In het plan van aanpak geeft de werkgever aan welke maatregelen hij neemt om flexwerkers te beschermen.