Voor stagiair gelden dezelfde arboregels als voor werknemer

25 augustus 2020 | Door redactie

Ook al ontvangt een stagiair geen loon en heeft hij geen arbeidsovereenkomst, toch moet hij op het gebied van arbo behandeld worden alsof het een eigen werknemer is. De Arbowet maakt geen onderscheid tussen werknemers en stagiairs. Omdat stagiairs een bijzondere groep vormen met weinig ervaring, lopen ze vaak juist extra risico's: een extra aandachtspunt.

Voor een werkgever vormen stagiairs een aparte groep. Ze zijn immers niet in loondienst, maar ontvangen een stagevergoeding. Ook werken ze niet onder een arbeidsovereenkomst, maar hebben een stageovereenkomst. De Arbowet maakt dat onderscheid echter niet. Volgens de Arbowet gelden voor stagiairs in principe dezelfde regels als voor vaste werknemers. Stagiairs verdienen zelfs extra aandacht. Het is vaak een jongere en die lopen door gebrek aan ervaring extra risico's.

Vastleggen in RI&E

De werkgever zou dan ook de risico's die stagiairs lopen vast moeten leggen in de RI&E (tool). In het plan van aanpak moeten passende maatregelen voor deze risico's worden opgenomen. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving en extra toezicht en de begeleiding regelen. Ook heeft een stagiair recht op kosteloze verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen. Verder maakt de werkgever voor de stageperiode afspraken met de school over de werkzaamheden van de stagiair.

Van te voren doornemen met stagiair

In deze afspraken moet ook aandacht zijn voor arbo. Als de werkgever tijdig het betreffende gedeelte van de RI&E aan de school verstrekt, kan de school van tevoren de mogelijke risico's van het werk met de stagiair doornemen. In overleg is af te spreken welke voorlichting de school geeft en wat u als leerbedrijf nog moet doen. Als er gewerkt wordt met beschermingsmiddelen (tool), zoals gehoorbescherming of stofmaskers, moet het leerbedrijf die (gratis) verstrekken. Het is verstandig een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Zo beperkt het leerbedrijf de financiële risico's als de stagiair een ongeval krijgt.

Meer informatie over de fiscale, arbeidsrechtelijke en praktische bijzonderheden bij stages en leerbanen vindt u in de toolbox Correct werken met stagiairs in 7 stappen.