Vragen over: nieuwe regels preventiemedewerker

1 augustus 2017 | Door redactie

De vernieuwde Arbowet bevat een aantal maatregelen die preventief arbobeleid moeten stimuleren. Organisaties hebben hierdoor sinds 1 juli te maken met nieuwe regels voor de preventiemedewerker.

Een werkgever moet voor de uitvoering van het arbobeleid niet alleen een arbodienstverlener in de arm nemen, maar ook minstens één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Deze draagt bijvoorbeeld bij aan de risico-inventarisatie en -evaluatie en kan als aanspreekpunt dienen voor werknemers met arbogerelateerde vragen.

Wat is er veranderd voor de preventiemedewerker?

De ondernemingsraad (OR) en personeelsvertegenwoordiging (PVT) hebben instemmingsrecht gekregen over de keuze voor de preventiemedewerker en zijn positie in de organisatie. Eerder gold het instemmingsrecht alleen voor het takenpakket. Ook is vastgelegd dat arbodienstverleners nauw moeten samenwerken met en adviseren aan de preventiemedewerker, OR en PVT.

Kan OR keuze preventiemedewerker heroverwegen?

Dat de OR en PVT onder de vernieuwde Arbowet instemmingsrecht hebben over de persoon die preventiemedewerker wordt en zijn positie in de organisatie, betekent niet dat de OR of PVT invloed heeft op de keuze voor de werknemer die al vóór de wetswijziging de preventietaak uitvoerde. Het instemmingsrecht geldt voor werknemers die op of na 1 juli 2017 met de preventietaak zijn gestart.

Hoe werken de nieuwe regels voor kleine organisaties?

In een organisatie waar 25 of minder werknemers werken, mag de werkgever (directeur) onder voorwaarden zelf de preventietaak op zich nemen. Voor zo’n organisatie is een OR (of PVT) geen wettelijke verplichting. Als de organisatie toch vrijwillig een OR of PVT heeft ingesteld, heeft deze instemmingsrecht (tools) over de keuze voor de preventiemedewerker en zijn positie.

Wat als OR of PVT weigert om in te stemmen?

Als de OR of PVT niet instemt, kan de werkgever naar de rechter stappen voor vervangende instemming. Bij de overweging om deze instemming te verlenen gaat de rechter na of de keuze voor de preventiemedewerker redelijk is. Kan de kandidaat de preventietaak goed combineren met zijn eventuele andere werk? En heeft hij de benodigde kennis? Zo niet, dan gaat het besluit niet door.

In de rubriek 'Vragen over' behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de Adviesdesk!