Lagere bijtelling voor elektrische auto met zonnepanelen

De korting op de bijtelling wegens privégebruik voor emissievrije auto’s wordt ook na 2020 gecontinueerd, maar wel geleidelijk afgebouwd. In 2021 wordt de korting verlaagd tot 10%-punt (2020: 14%-punt), zodat de bijtelling uitkomt op 12%. Er komt wel een lagere bijtelling voor auto’s met zonnepanelen.

15 september 2020 | Door redactie

Het kabinet heeft de voorstellen uit het Klimaatakkoord verwerkt in de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord. Dit wetsvoorstel heeft grote gevolgen voor de bijtelling. In de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord is al vastgelegd dat de genoemde korting op de bijtelling in stappen wordt afgebouwd, van 14% voor 2020 naar 10% voor 2021, 6% voor 2022, 2023 en 2024, 5% voor 2025 tot uiteindelijk nul vanaf 1 januari 2026. Daarbij wordt de zogenoemde cap, het deel van de catalogusprijs waarop de korting van toepassing is, in 2021 verlaagd tot € 40.000 en daarna – in tegenstelling tot het percentage en daarmee het maximumbedrag van de verlaging – niet meer aangepast. Op dit moment bedraagt die cap € 45.000.

Cap niet van toepassing op emissievrije auto’s en zonnecelauto’s

De cap is niet van toepassing op emissievrije auto’s met een motor die kan worden gevoed met waterstof. Voor die auto’s is de korting op de bijtelling niet gemaximeerd. In het kader van het Klimaatakkoord is afgesproken om deze uitzondering uit te breiden tot zonnecelauto’s. In de memorie van toelichting van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord is aangekondigd dat het kabinet met een voorstel zal komen om deze uitzondering voor zonnecelauto’s met ingang van 1 januari 2021 door te voeren.

Definitie van een zonnecelauto

De definitie van een zonnecelauto is ontleend aan de definitie die in 2020 geldt voor de milieu-investeringsaftrek. Als een elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen aan die definitie voldoet, geldt de cap niet. Het resultaat is dat voor het jaar 2021 de korting op de bijtelling voor een reguliere elektrische auto 10% van de cataloguswaarde bedraagt met een maximum van € 4.000 en voor een waterstofauto en een zonnecelauto de korting steeds 10% van de cataloguswaarde bedraagt.

Download de complete Miljoenennota 2021 (pdf) en het Belastingplan 2021 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.