VERDIEPINGSARTIKEL

De auto van de zaak in de BTW

Rijden er bij u in de onderneming een aantal auto’s van de zaak rond die ook privé gebruikt worden dan moet u over het privégebruik BTW gaan afdragen. Maar met welk bedrag c.q. percentage moet u dan rekening houden bij deze correctie in uw BTW-aangifte? En zijn er nog uitzonderingen op deze correctieregel?


18 mei 2021 6 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


De BTW over de kosten van de auto van de zaak (aanschaf, onderhoud en gebruik) is aftrekbaar voor de onderneming. Als uw werknemers de auto van de zaak ook privé mogen gebruiken, moet u over dit privégebruik wel BTW betalen. Voor dit privégebruik moet u dus een correctie toepassen.

Er zijn twee manieren om de BTW-correctie over het privégebruik te berekenen:

  • via een sluitende kilometeradministratie;
  • via de zogenoemde forfaitaire BTW-correctie.

Als er een sluitende rittenregistratie aanwezig is en er BTW bij aankoop van de (bestel)auto in aftrek is gebracht, berekent u de BTW-correctie op basis van de kilometeradministratie aan de hand van de volgende formule: 21% x (privékilometers/ totale kilometers) x gemaakte uitgaven (1/5 deel aankoopbedrag in eerste vijf jaar + gebruiks- en onderhoudskosten exclusief BTW en inclusief BPM).

Is er bij de aankoop geen BTW in aftrek gebracht, maar is de betaalde BTW op onderhoud en gebruik wel in aftrek gebracht? Dan berekent u de BTW-correctie als volgt: privékilometers/totale kilometers x in aftrek gebrachte BTW op onderhoud en gebruik.

BTW-correctie berekenen via forfait

Als er geen kilometeradministratie aanwezig is en de BTW bij aankoop van de (bestel)auto in aftrek is gebracht, is de BTW-correctie – mede afhankelijk van het moment waarop de auto in gebruik is genomen – te berekenen via een forfait. U mag in dat geval de te betalen BTW voor het privégebruik (ook van leaseauto’s) vaststellen op 2,7% van de catalogusprijs, inclusief BPM en BTW.

Bij auto’s die vijf jaar in uw onderneming zijn gebruikt – inclusief het jaar van ingebruikname – neemt u 1,5% van de cataloguswaarde inclusief BTW en BPM. Dit forfait geeft u dan aan bij vraag 1d van de laatste BTW-aangifte van het betreffende boekjaar.

Eigen bijdrage betalen door uw werknemer

U kunt voor het gebruik van de auto een eigen bijdrage aan de werknemer in rekening brengen. Als du een normale (of hogere) eigen bijdrage aan de werknemer in rekening brengt, is over de betaalde eigen bijdrage BTW verschuldigd en is correctie vanwege het privégebruik niet nodig.

Normale waarde
Een normale eigen bijdrage betreft het bedrag dat de werknemer zou moeten betalen als hij eenzelfde auto onder dezelfde voorwaarden in gebruik zou willen krijgen voor privédoeleinden van een zelfstandige leverancier bij vrije mededinging.

De Belastingdienst zegt dat u voor het bepalen van de ‘normale waarde’ voor de desbetreffende auto kunt uitgaan van de door u voor die auto gemaakte kosten voor zover die kosten toerekenbaar zijn aan het privégebruik. Tot de kosten moeten ook de afschrijvingskosten worden gerekend.

Over een normale of hogere eigen bijdrage is 21/121e BTW verschuldigd. De BTW over de eigen bijdrage moet u bij vraag 1a van de BTW-aangifte aangeven.

Evenredig verlagen

Als u de auto in de loop van het jaar koopt, kunt u het percentage van 2,7% naar evenredigheid verlagen. Koopt u de auto voor € 45.000 bijvoorbeeld op 1 september, dan betaalt u voor het privégebruik 4/12 x 2,7% x € 45.000 = € 405.

Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan mag u het bedrag ook evenredig verlagen. Als u de auto bijvoorbeeld voor 50% gebruikt voor vrijgestelde omzet, wordt het bedrag 50% van € 1.215 (correctiebedrag hele jaar auto € 45.000) = € 607. U heeft in zo’n geval namelijk de BTW op de aanschaf, het onderhoud en gebruik ook maar voor de helft afgetrokken.

Woon-werkverkeer geldt als privégebruik

Het woon-werkverkeer geldt ook als privégebruik voor de BTW (voor de loonheffingen is dit niet zo!). Onder woonwerkverkeer wordt verstaan: het heen- en/ of terugreizen van de woon- of verblijfplaats naar de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen vaste werkplaats. Als er geen overeenkomst is gesloten, geldt het reizen van het thuisadres naar het bedrijfsadres van de ondernemer als woonwerkverkeer.

Bij werknemers met een wisselende werkplek (ambulanten) is alleen sprake van woon-werkverkeer als zij vanuit huis naareen vast (overeengekomen) bedrijfsadres van u rijden. De forfaitaire correctie voor ambulanten zal daarom in veel gevallen te hoog zijn. Er is voor ambulante werknemers echter geen aparte goedkeuring getroffen.

Ook bij thuiswerken werknemers blijft correctie voor de BTW in stand

Woon-werkverkeer kilometers tellen dus mee voor de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak. Ook als werknemers veel thuiswerken en dus ‘kiezen’ of ze naar kantoor komen, is zo’n rit woon-werkverkeer. Dat verlaagt de BTW-correctie dus niet, aldus het Arnhemse gerechtshof.

In deze zaak ging het om een advies- en accountantskantoor dat auto’s van de zaak ter beschikking stelde aan werknemers. Het kantoor gebruikte het forfait om BTW af te dragen voor het privégebruik van de auto’s.

Maar het kantoor maakte ook bezwaar tegen de hoogte van dat forfait, en vroeg de inspecteur om een BTW-teruggave. De onderneming voerde daarbij onder meer aan dat de werknemers alle middelen hadden om hun werk ook thuis te doen. Ze hoefden niet naar kantoor te komen, alleen voor vergaderingen. Daarmee was het kantoor in feite maar één van de plekken waar zij konden werken, en hadden zij geen ‘vaste plaats van tewerkstelling’ meer. En dus was er volgens de organisatie ook geen sprake van woon-werkverkeer, maar van zakelijke ritten. Daarom zou de BTW-correctie op privégebruik lager moeten worden.

De inspecteur zag het echter anders, en weigerde de teruggave. En helaas voor werkgevers die nu door de coronacrisis veel meer inzetten op thuiswerken zat ook het hof op de lijn van de inspecteur. Het hof oordeelde dat de mogelijkheid om thuis te werken het karakter van de ritten tussen huis en kantoor niet wijzigt. Het ‘blijft een privéaangelegenheid van werknemers’ om naar kantoor te rijden, aldus het hof. De BTW-teruggave kwam er dus niet.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 14 juli 2020, ECLI (verkort): 5444

Regeling voor dga’s

Bent u als dga ingeschreven op het woonadres van uw holding, waarbij de holding de auto ter beschikking stelt, dan is ook geen sprake van woon-werkverkeer. Hierbij is het wel belangrijk dat in het arbeidscontract is opgenomen dat de werkplek op het woonadres is en dat er ook daadwerkelijk door u thuis wordt gewerkt.

Als u deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of een vof en u heeft in privé een auto gekocht, mag de maatschap of vof de 2,7%- of 1,5%-regeling toepassen als er sprake is van privégebruik van een auto, waarvoor geen sluitende kilometeradministratie is.

Geen BTW afgetrokken?

Is er bij de aanschaf van de auto geen BTW afgetrokken, bijvoorbeeld omdat er een auto is gekocht die onder de margeregeling viel of dat de auto vanuit het privévermogen in de onderneming is ingebracht, dan geldt een forfaitaire bijtelling van 1,5%.

Huurauto’s

Voor een een auto(verhuur)bedrijf waar de werknemers gebruikmaken van verschillende auto’s met veel verschillende cataloguswaarden is het vaak moeilijk hetprivégebruik van de auto’s vast te stellen. U bepaalt dan de BTW op het privégebruik per persoon op 2,7% of 1,5% van de gemiddelde catalogusprijs van de diverse auto’s.

BTW-correctie aftrekbaar

Vergeet niet dat als u het gebruikelijke autokostenforfait toepast, u de BTW-correctie vanwege het privégebruik van de auto van de zaak mag aftrekken van uw belastbare winst voor de IB!

Fiets van de zaak moet u ook corrigeren

In plaats van een auto kunt u natuurlijk ook beslissen om een (elektrische) fiets van de zaak aan te schaffen. De BTW die u betaalt bij aanschaf en bijvoorbeeld op reparaties, is dan aftrekbaar.

U moet echter net zoals bij de auto van de zaak wel een correctie aanbrengen voor het privégebruik van de fiets. Gebruikt u de fiets bijvoorbeeld 20% privé, dan is ook 20% van alle met de fiets samenhangende BTW niet aftrekbaar. U verrekent dit in de laatste aangifte van het jaar. Hier zult u dus wel een redelijke schatting moeten maken van het aantal gefietste zakelijke respectievelijk privékilometers.