Schade aan de leaseauto bij einde dienstverband: wie betaalt?

23 augustus 2021

Een werknemer heeft bij het einde van zijn dienstverband de leaseauto ingeleverd. Nu blijkt er flinke schade aan de auto te zitten. Kunnen we een ex-werknemer laten betalen voor schade aan de leaseauto die hij tijdens het dienstverband heeft veroorzaakt?  

Kunnen we een ex-werknemer laten betalen voor schade aan de leaseauto die hij tijdens het dienstverband heeft veroorzaakt?

In artikel 7:661, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) staat dat een werknemer in principe niet aansprakelijk is voor schade die hij heeft veroorzaakt tijdens werktijd. Uitzondering is als er aantoonbaar sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De Hoge Raad stelt dat er alleen sprake is van bewuste roekeloosheid als de werknemer onmiddellijk voorafgaand aan het schadegeval zich daadwerkelijk bewust is van het roekeloze karakter van zijn gedrag. De bewijslast hiervoor ligt bij de werkgever en de lat ligt erg hoog: de slechte intenties van de werknemer moeten bewezen worden.

Dit geldt ook voor schade aan de leaseauto. Alleen als de schade opzettelijk of bewust roekeloos is veroorzaakt, kunt u een werknemer aansprakelijk stellen voor schade onder werktijd en mag u het eigenrisicobedrag aan hem doorbelasten.

Nietig

In de praktijk blijkt echter dat veel organisaties autoregelingen (tool) hebben met daarin nietige afspraken. Regelmatig wordt hier namelijk in vastgelegd dat de werkgever het eigen risico bij schadegevallen onder werktijd doorbelast aan de werknemer. Maar op basis van artikel 7:661, lid 2 BW kan de werknemer alleen aansprakelijk worden gehouden als hij voor de kosten verzekerd is. In alle andere gevallen niet, tenzij er dus sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Wel kunt u, als u er in de autoregeling juiste afspraken over heeft gemaakt, mogelijk een werknemer aansprakelijk stellen voor schade buiten werktijd en schade veroorzaakt door anderen, zoals familieleden. Woon-werkverkeer valt ook buiten werktijd, tenzij de werknemer op weg van en naar huis activiteiten in uw opdracht uitvoert.

Omdat het in uw geval een voormalig werknemer betreft, moet u bewijzen dat de schade destijds daadwerkelijk door de werknemer is veroorzaakt én dat er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid óf dat het buiten werktijd door eigen toedoen is gebeurd. Een hele opgave met een kleine kans van slagen.