Goed werkgeverschap belangrijk voor werkprivébalans

Om werknemers in staat te stellen werk te combineren met zorgtaken, heeft de overheid verschillende regelingen ontwikkeld. Daarnaast hebben werkgevers een zorgplicht naar hun werknemers toe en moeten zij zich een goed werkgever tonen.

26 maart 2021 | Door redactie

De overheid vindt het belangrijk dat werknemers de kans krijgen om arbeid en zorg met elkaar te combineren. Daarom heeft de overheid allerlei regelingen in het leven geroepen, zoals de Wet arbeid en zorg (WAZO), waarin alle verlofregelingen staan, en de Wet flexibel werken (WFW) (tool) die het mogelijk maakt meer of minder uren te werken. Daarnaast zijn er ook de meer algemene principes van zorgplicht en goed werkgeverschap. Die verplichten de werkgever om de werknemer de gelegenheid te bieden werk en privé goed te combineren.

Goed werkgever respecteert belangen werknemer

In het Burgerlijk Wetboek (BW) staat in artikel 7:611 dat de werkgever zich als goed werkgever moet gedragen. Dit artikel staat ook wel bekend als de zorgplicht. Wat ‘goed werkgeverschap’ nu precies inhoudt, vermeldt de wet echter niet. De wet biedt alleen algemene criteria waaronder veel verschillende problemen kunnen vallen. Daardoor hoeven de regels niet steeds aangepast te worden. Het betekent in ieder geval dat de werkgever de belangen van de werknemer zoveel mogelijk moet respecteren.

Belangenafweging tussen werk en privé

In de praktijk houdt goed werkgeverschap dus in dat de werkgever een afweging moet maken tussen zijn eigen belangen en de belangen van de werknemer. Zo moet een werkgever het privéleven van zijn werknemers eerbiedigen en geen eisen stellen die te veel inbreuk maken op hun privésfeer. Hij moet zijn medewerkers dus ook de kans geven om een gezonde balans tussen werk en privé te behouden. In artikel 7:658 BW staat dat een werkgever die niet aan zijn zorgplicht voldoet, aansprakelijk is voor schade die een werknemer tijdens zijn werk lijdt. Daarnaast is er de Arbowet die bepaalt dat de werkgever voor gezonde arbeidsomstandigheden zorgt.