Instemmingsrecht OR op keuze bedrijfsarts second opinion

6 juni 2018 | Door redactie

Sinds de wijziging Arbowet op 1 juli 2017 hebben werknemers recht op second opinion bij een bedrijfsarts. In het arbocontract moet staan waar werknemers aan kunnen kloppen voor een second opinion. De OR heeft instemmingsrecht op dit contract, waarin de keuze van de tweede bedrijfsarts is opgenomen.

Een werknemer kan verschillende redenen hebben voor het aanvragen van een second opinion bij een bedrijfsarts. Het advies van de eerste bedrijfsarts kan bijvoorbeeld onvoldoende aansluiten bij het advies van de specialist waar de werknemer onder behandeling is of de bedrijfsarts oordeelt dat er geen sprake is van arbeidsgerelateerde klachten, terwijl collega’s met dezelfde kwalen rondlopen. Voor de OR is het belangrijk dat de achterban vertrouwen heeft in de bedrijfsarts die de second opinion uitvoert. De OR kan invloed uitoefenen op de keuze van de tweede bedrijfsarts, omdat de raad volgens artikel 27 lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht (tools) heeft op het arbocontract, waarin staat waar werknemers aan kunnen kloppen voor een second opinion.

Achterban zelf laten kiezen uit pool van bedrijfsartsen

De tweede bedrijfsarts werkt niet bij de arbodienst, het bedrijf of de inrichting waar de eerste bedrijfsarts werkt, omdat hij een onafhankelijk advies moet kunnen geven. Het is handig als de bestuurder de OR zo vroeg mogelijk betrekt bij de inhoud van het arbocontract. Hoe eerder de OR daarbij betrokken is, hoe groter de kans op instemming. De OR kan navragen of de achterban goede ervaringen met bepaalde bedrijfsartsen heeft of dat andere ondernemingsraden in dezelfde branche een goede bedrijfsarts kennen. De OR kan deze bedrijfsarts aandragen bij de bestuurder. Ook kan de OR voorstellen om ofwel de landelijke pool bedrijfsartsen second opinion (LPBSO) ofwel De Landelijke Second Opinion Poli op te nemen in het contract, waardoor de werknemer zelf kan kiezen uit een lijst van gespecialiseerde bedrijfsartsen. 

Werknemers zelf bedrijfsarts laten aandragen

Een werknemer mag ook zelf een bedrijfsarts aandragen voor een second opinion. Als de bestuurder instemt, zijn de kosten voor hem. Als de bestuurder niet instemt, betaalt de werknemer zelf. De OR kan de bestuurder voorstellen om in het belang van de werknemers in het contract op te laten nemen dat hij een verzoek voor een andere bedrijfsarts altijd inwilligt, tenzij dat niet kan vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Als de bestuurder daar niet mee akkoord gaat, kan de OR nog voorstellen dat hij instemt met een second opinion bij een andere bedrijfsarts als de kosten voor rekening van de werknemer komen.