Regels voor second opinion in Arbobesluit

6 december 2016 | Door redactie

De regels voor gebruikmaken van de second opinion door een andere bedrijfsarts zijn gepubliceerd. Deze uitwerking van de aangekondigde wijziging in de Arbowet komt in het Arbobesluit. Voor het zo ver is kunt u uw mening geven.

In de vernieuwde Arbowet krijgen werknemers onder meer het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts dan de eigen bedrijfsarts. In het Arbobesluit wordt ingevuld in welke gevallen dat kan voorkomen. Ook wordt het verschil met het deskundigenoordeel verduidelijkt. De overheid heeft de wijzigingen van het Arbobesluit in een conceptregeling gepubliceerd voor internetconsultatie. Betrokkenen zoals werknemers, arbodiensten, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen hierop reageren

Second opinion op verzoek van werknemer

Het Arbobesluit regelt hoe de second opinion gebruikt kan worden:

  1. De second opinion vindt alleen plaats op verzoek van de werknemer en kan gaan over het volledige advies van de bedrijfsarts, dus niet alleen over al uitgevoerde onderzoeken.
  2. De bedrijfsarts geeft gehoor aan het verzoek van de werknemer, tenzij hij kan motiveren dat hij zwaarwegende belangen heeft om dit niet te doen.
  3. De second opinion moet worden uitgevoerd door een bedrijfsarts van een andere arbodienst, instelling of organisatie dan degene die het eerste advies heeft gegeven.
  4. De eerste bedrijfsarts draagt zorg voor correcte en vlotte informatieoverdracht.
  5. De bedrijfsarts bespreekt met de werknemer of het nieuwe advies naar de eerste bedrijfsarts gaat.
  6. Is verdere begeleiding nodig, dan neemt in principe de eerste bedrijfsarts deze over.

OR heeft instemmingsrecht op keuze arbodienst

In een contract wordt vastgelegd welke bedrijfsartsen of arbodiensten de second opinion mogen uitvoeren. De werkgever kan hiervoor met meerdere bedrijfsartsen of arbodiensten afspraken maken, zodat de werknemer kan kiezen. Er moet dus op voorhand duidelijk zijn welke partijen de second opinion mogen uitvoeren. De werkgever betaalt de second opinion alleen als de werknemer een bedrijfsarts of arbodienst kiest, waarmee een contract is afgesloten. De ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht (tools) op het contract met de bedrijfsarts of arbodienst en kan op deze manier invloed uitoefenen op de keuze voor deze partijen.