Accountant moet rol oppakken bij bedrijfscontinuïteit

5 april 2022 | Door redactie

Van failliete organisaties deponeert het merendeel voor het laatste boekjaar geen jaarrekening of 403-verklaring binnen de wettelijke termijnen. Dit is een van de belangrijke conclusies van recent onderzoek dat is verricht naar de continuïteit van organisaties en de rol van de accountant.

Het onderzoek werd verricht door de Werkgroep Continuïteit, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten (SRA) en verschillende accountantsorganisaties. Uit het verrichte data-onderzoek komt naar voren dat 88% van de failliete organisaties voor het laatste boekjaar geen jaarrekening of 403-verklaring deponeert binnen de wettelijke termijnen. In een 403-verklaring verklaart een moedervennootschap schriftelijk hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor schulden van dochter- en zustervennootschappen. Een andere belangrijke conclusie is dat 71% van de gedeponeerde jaarrekeningen in het jaar voorafgaand aan een faillissement geen expliciete toelichting bevat van het management over de onzekerheid van de bedrijfscontinuïteit.

Geen materiële onzekerheid opgenomen

Doordat er niet gedeponeerd is ontbreekt ook bij 88% een controleverklaring (tool) voor het boekjaar voorafgaand aan het jaar van faillissement. Zijn er wel controleverklaringen bij de gedeponeerde jaarrekeningen bijgevoegd, dan is in 63% van de gevallen geen materiële onzekerheid over continuïteit (going concern-verklaring) of vrijwillig toelichtende paragraaf opgenomen. Volgens de werkgroep geeft dit hoge percentage aan dat de accountant alerter zou moeten zijn op de discontinuïteit van een organisatie.

Verklaring leidt niet tot faillissement

Uit het wetenschappelijk onderzoek dat is verricht komt naar voren dat een going concern-verklaring maar zeer zelden leidt tot een faillissement. Als de accountant dus iets meldt over de continuïteit van een organisatie betekent dat dus niet dat deze ook failliet wordt verklaard. Uit de wetenschappelijke artikelen die onder de loep zijn genomen blijkt ook dat dat stakeholders meer steunen op vertrouwelijke informatie van een organisatie dan op publiekelijk beschikbare informatie.