Welke rol speelt de bhv bij een overval?

27 november 2020

De bhv treedt op bij ongevallen en brand, maar kan de bhv ook een rol spelen bij incidenten als een overval?

Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) hebben volgens de Arbowet drie wettelijke taken:

  1. eerste hulp verlenen bij ongevallen en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  2. beperken en bestrijden van brand;
  3. in noodsituaties alle aanwezigen alarmeren en evacueren.

 

Het takenpakket van de bhv is afhankelijk van het soort organisatie en de soort restrisico’s die er spelen. Ook bij een overval of een (dreigend) agressie- of geweldsincident kan de bhv een rol spelen.

Taken bhv in bedrijfsnoodplan

De organisatie en de taken van de bhv staan in het bhv-plan van de organisatie. Dit bevat een calamiteiten- en ontruimingsplan met alle noodzakelijke gegevens om adequaat te kunnen handelen. Contactpersonen, telefoonnummers, locaties, plattegronden, instructies en taakverdeling. Het bhv-plan bevat verschillende scenario’s en de bijbehorende procedure die gevolgd moet worden. Zo zijn er instructies voor het handelen bij een bedrijfsongeval, brand, inbraak, overval, enzovoort.

Veiligheid staat voorop

Bij een overval is er vaak geen gelegenheid voor de aanwezigen om intern of extern alarm te slaan. Is de bhv’er aanwezig bij de overval dan kan hij tijdens de overval helpen door aanwezigen te kalmeren en eventueel eerste hulp te verlenen, mocht iemand onwel worden of gewond raken. Hoe personen zich moeten gedragen tijdens een overval moeten zij leren in een overvaltraining. Het kan zijn dat de bhv’er door de dreigende situatie­ –er is bijvoorbeeld sprake van een gewapende overval– zijn taken niet kan uitvoeren en pas na afloop in actie kan komen. Zoals altijd geldt: veiligheid staat voorop.

Interne en externe alarmering

Het kan zijn dat in het calamiteitenplan staat dat bij een overval de bhv’er de coördinatie op zich neemt zodra de kust veilig is. Hij draagt zorg voor de alarmering, zowel intern als extern. Daarbij gaat het om het waarschuwen van de verantwoordelijken in het pand en de hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie.  De bhv’er kan controleren of iedereen die in het pand  had moeten zijn, ook daadwerkelijk aanwezig is en het pand laten afsluiten. Ook kan hij instructies geven aan de aanwezigen,  eventuele getuigen opvangen en hun gegevens noteren. 

Informatie incident vastleggen

De bhv’er kan ook zorgen dat andere informatie wordt vastgelegd: tijdstip van de overval, locatie, situatiebeschrijving, eventuele details die zijn opgevallen, tijdstip van aankomst van de hulpdiensten enzovoort. Daarnaast kan de bhv’er een persoon aanwijzen die tijdelijk centraal aanspreekpunt is, zodat er altijd iemand bereikbaar is, ook als de bhv’er bezig is of niet in het pand aanwezig is. Als de hulpdiensten klaar zijn, kan de bhv’er erop toezien dat aanwezigen vervoer hebben om naar huis te komen of ervoor zorgen dat zij opgehaald worden. 

Nazorg helpen regelen

Het hangt van de ernst van de calamiteit af welke nazorg er precies nodig is. De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat werknemers de juiste nazorg krijgen. De bhv’er of preventiemedewerker kan erop toezien dat Slachtofferhulp wordt ingeschakeld. Een overval is een ingrijpende gebeurtenis en tast het gevoel van veiligheid aan. Het is dus ook belangrijk om het incident met elkaar na te bespreken. Leidinggevenden op de werkvloer spelen hierin ook een rol, net als collega’s van de werknemers die bij het incident betrokken waren. In organisaties waar een overval of andere geweldsincidenten een risico zijn, moeten alle medewerkers getraind worden om hiermee om te gaan.Meer informatie over het regelen van een solide bhv-organisatie vindt u in de toolbox Stapsgewijs naar een solide bhv-organisatie.