VERDIEPINGSARTIKEL

Apps kunnen helpen bij de bedrijfshulpverlening (bhv)

De bedrijfshulpverlening (bhv) in een organisatie moet soepel verlopen. Dat is niet alleen een kwestie van getrainde hulpverleners, die adequaat kunnen reageren op onverwachte gebeurtenissen op de werkvloer, zoals brand of een ongeval. Ook het gebruik van apps kan helpen bij het vervullen van een professionele bedrijfshulpverlening. Hoe ziet de markt eruit?


10 mei 2021 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Met professionele interne noodhulp op het moment dat het echt nodig is, worden als het goed is de veiligheid en de gezondheid van iedereen in uw organisatie goed bewaakt. Dat is dan ook het uitgangspunt achter de Europese richtlijnen, en de daarop gebaseerde Nederlandse wetgeving, om elke werkgever te verplichten de bedrijfshulpverlening (bhv) (toolbox) afdoende te regelen.

Alle betrokkenen bij de bhv (intern medisch personeel, EHBO’ers, bedrijfsbrandweerlieden, bewakers, beveiligers, kortweg: ‘de bhv’ers’) die er bij u rondlopen, vormen samen de bhv-organisatie. Waar de bhv-organisatie allemaal op moet letten, blijkt onder meer uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (toolbox).

Welke bhv'er heeft dienst?

Belangrijk zijn de restrisico’s, oftewel de risico’s die niet helemaal zijn uit te sluiten, zoals brand en ongevallen. In uw organisatie moet er vanwege de mogelijke risico’s altijd een bhv’er aanwezig zijn, dus is daar meestal een schema voor.

Het personeel moet ook weten wie de bhv’ers zijn, en wie er op een bepaald moment dienst hebben. Daar kan natuurlijk het aloude rooster op een prikbord in de kantine voor dienen.

Maar ook bij de bhv heeft de 21ste eeuw intussen haar intrede gedaan. Er zijn dus inmiddels diverse speciale bhv-apps op de markt. Grofweg zijn ze op te delen in twee categorieën: apps met voornamelijk informatie en instructies en alarmeringsapps.

Apps voor informatie en instructies

Deze zijn vooral bedoeld voor de bhv’ers zelf, en zijn gericht op het goed uitoefenen van de bhv-taken. Ze kunnen zowel voor training of opleiding van bhv’ers gebruikt worden, als voor instructies ter plekke als zich een calamiteit voordoet.

In sommige van de apps zijn ook testen opgenomen. Dat is behalve voor eigen gebruik om bepaalde kennis of vaardigheden te toetsen, ook handig voor de leidinggevende van de bhv-organisatie (of voor het management) om te bepalen of extra of herhalingstraining nodig is.

Apps voor alarmering

Bhv-apps om te alarmeren zijn vooral bedoeld om contact te maken met de dienstdoende bhv’er(s) als zich een incident voordoet. In veel organisaties vervangen deze apps de vroeger veelgebruikte piepers of portofoons.

Extra handig zijn de apps waarin niet alleen meldingen verschijnen, maar ook oproepen kunnen worden gedaan via de mobiele telefoon, e-mail of sms. Dat vergroot de kans dat de benodigde hulpverleners daadwerkelijk worden gealarmeerd, ook als bijvoorbeeld door de calamiteit geen (intern) netwerk of wifi beschikbaar is.

Eigenschappen van bhv-apps

Bhv-apps moeten beschikken over eigenschappen die nauw aansluiten bij de taken die de bhv’ers in uw organisatie hebben. Die taken zijn meestal:

  • EHBO verlenen;
  • hulpdiensten alarmeren;
  • gevolgen van een calamiteit direct bestrijden en zo veel mogelijk beperken;
  • bij calamiteiten alarmeren en (begeleiding bieden bij) evacueren van alle aanwezigen.

De prioriteit bij de taken vloeit voort uit uw specifieke situatie. Denk bijvoorbeeld aan potentieel gevaarlijke werkomstandigheden, samenwerking met andere organisaties in een verzamelgebouw of aan evenementen met grote groepen bezoekers.

In deze tijden van pandemie speelt ook nog ieders veiligheid en gezondheid in relatie tot corona een rol. In veel organisaties is de regeling, monitoring en handhaving van de coronamaatregelen in handen van de bhv-organisatie. De in de tabel genoemde apps beschikken in ieder geval over het volgende:

  • alarmering (pushberichten, bellen, sms, e-mail);
  • procedurebeheer, scenariobeheer en rapportages;
  • integratie met installaties of applicaties voor brandmelding, toegang(scontrole), roosters en schema’s;
  • een paniekknop en ‘man down’-optie (valdetectie).

Extra’s

iTelAlert

MultiBel

Picasse

Safeguard

StandBy

Alleen GSM (geen wifi/net)

Ѵ

Ѵ

Ѵ

-

Ѵ

Plattegronden toevoegen

Ѵ

Ѵ

-

-

Ѵ

Pieper koppelen

Ѵ

Ѵ

-

-

-

HRM-link

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

-

Maatwerk mogelijk

Ѵ

Ѵ

Ѵ

-

Ѵ

Prijsmodel

 

 

 

 

 

Gratis (standaard)versie

Ѵ

Ѵ

-

-

-

Proefversie (gratis)

-

Ѵ

-

Ѵ

Ѵ

Abonnement

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Eenmalige kosten

Ѵ

-

Ѵ

-

Ѵ

Certificering

 

 

 

 

 

NEN2527-4

-

Ѵ

-

-

-

ISO270001

-

-

-

Ѵ

-

Extra mogelijkheden

Hier en daar kennen de apps bepaalde extra mogelijkheden. Zo is er vaak een koppeling mogelijk met methoden of technieken om vast te stellen of een bhv’er aanwezig is, bijvoorbeeld via NFC-protocollen (Near Field Communication, contactloze communicatie via een chip in de smartphone). De hulpverleners die in de buurt zijn, kunnen dan automatisch worden gewaarschuwd.

Sommige apps zijn zelfs in staat de handelingen van de gebruiker op te slaan – ook tijdens oefeningen – zodat die later nog eens kunnen worden nagekeken en besproken, bijvoorbeeld tijdens een opfristraining. Door al deze extra’s is het niet zo gemakkelijk om precies vast te stellen welke app in uw situatie het beste zou passen.

Wensenlijstje

In de tabel zijn enkele van de extra eigenschappen in kaart gebracht, om te laten zien in welke apps die wel of niet beschikbaar zijn. Het is verstandig om een app die op veel onderdelen van uw wensenlijstje punten scoort, toch nog even te testen.

 

Bijvoorbeeld door een proefversie te downloaden, maar nog liever door de gewenste opties met de leverancier door te nemen en die eventueel te laten demonstreren. Wat het allemaal kost, is ook niet meteen duidelijk. Bijna alle appleveranciers geven de prijzen alleen ‘op aanvraag’, met als reden dat elke situatie nu eenmaal anders is.

Probeerversies

Met uitzondering van enkele standaard bhv-apps met beperkte functionaliteit, zijn er nauwelijks gratis producten, maar wel gratis probeerversies. Een nadeel daarvan is dat die vaak gevuld zijn met voorbeeldgegevens, en die hoeven natuurlijk niet per se te passen bij uw daadwerkelijke situatie. Voor de professionele versies zijn vrijwel altijd demo’s aan te vragen voordat uw organisatie overgaat tot een investering.

De bhv-apps worden over het algemeen beschikbaar gesteld op basis van een abonnement. Neem met de leverancier door hoe de kostenstructuur precies is opgebouwd (per maand, per werknemer, per instantie, per incident, et cetera). In sommige gevallen kunt u daarnaast nog te maken krijgen met eenmalige (bijkomende) kosten.

Bedrijfshulpverlening organiseren is wettelijke verplichting voor werkgevers

Om de veiligheid en gezondheid van de werknemers op de werkvloer te garanderen, te bevorderen en waar mogelijk te verbeteren, is elke werkgever wettelijk verplicht om adequate bedrijfshulpverlening te organiseren. In Nederland is dit sinds 1994 geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet, die is gebaseerd op de Europese richtlijn 89/391/EEG uit 1989.

 

De wet schrijft voor dat er op deskundige wijze bijstand of hulp geboden moet worden door speciaal daarvoor opgeleide personen, de bedrijfshulpverleners (bhv’ers). De werkgever kan daarvoor één of meer werknemers (en/of zichzelf) aanwijzen.

 

Grootte

Er is geen specifiek (minimum)aantal in de wet genoemd. Dat kan namelijk afhankelijk zijn van de grootte van de organisatie, de mogelijke risico’s die spelen, en hoe en hoeveel hulp direct geboden moet worden. De bhv’ers moeten wel goed zijn opgeleid, bijvoorbeeld voor reanimatie en andere EHBO-handelingen, maar ook op het gebied van brandpreventie en andere veiligheidsmaatregelen.

Daarnaast moeten bhv’ers goed uitgerust zijn om de hulpverlening en aanverwante taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan brandblussers (infographic), EHBO-koffers en veiligheidshesjes (tool). Ze moeten zo nodig ook contact onderhouden met externe hulpverleners, zoals de brandweer, de politie of zorgverleners.