VERDIEPINGSARTIKEL

Bedrijfshulpverlening: wat is nu precies de bedoeling?

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om zo goed mogelijk te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers én eventuele bezoekers. Deze zorgplicht houdt onder meer in dat u er voor moet zorgen dat de bedrijfshulpverlening (bhv) binnen uw organisatie goed is geregeld. Dit staat in artikel 15 van de Arbowet. Welke taken neemt de bhv voor zijn rekening?


10 november 2020 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Vaak wordt bij bedrijfshulpverlening gedacht aan het verlenen van hulp bij ongevallen of de evacuatie van medewerkers en bezoekers in noodsituaties. U moet zich echter realiseren dat de bhv binnen uw organisatie zich met name moet richten op het voorkómen van ongevallen en noodsituaties.

Bhv is dan ook nauw verbonden met de RI&E. U zult namelijk eerst de risico’s binnen uw organisatie moeten inventariseren en evalueren. Daarna kunt u maatregelen nemen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Bedrijfshulpverlening vormt uiteraard een belangrijk onderdeel van deze preventieve maatregelen. Met goede bhv kunt u uiteraard ook proberen te voorkomen dat ongevallen of noodsituaties ernstige gevolgen hebben.

Taken bedrijfshulpverlener

Een bhv’er is een interne werknemer die vrijwel altijd zijn bhv-taken uitvoert naast de taken die bij zijn eigen functie horen. Een bedrijfshulpverlener heeft officieel de volgende taken:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het bestrijden van brand;
  • het alarmeren en evacueren van medewerkers en bezoekers tijdens noodsituaties.

Om deze taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, moet een bhv’er in elk geval snel en effectief kunnen optreden als zich een calamiteit voordoet. Ook moet hij professionele hulp kunnen inschakelen als dit nodig is, waarbij hij – tot deze hulp arriveert – zelf zoveel mogelijk moet kunnen doen om letsel en schade te beperken.

Het is dan ook erg belangrijk dat de bhv’er over voldoende theoretische én praktische kennis beschikt op het gebied van EHBO.

Kennis en vaardigheden bedrijfshulpverlener

De bhv’ers binnen uw organisatie moeten over voldoende deskundigheid beschikken, zo eist ook de Arbowet. Dit betekent dat u ervoor moet zorgen dat uw bedrijfshulpverleners een dusdanige opleiding of cursus hebben gevolgd dat ze precies weten wat er van hen wordt verwacht.

Heel concreet kunt u hen een cursus bhv laten volgen. Uiteraard moet u er daarna wel voor zorgen dat hun kennis en vaardigheden up-to-date blijven. Het is dan ook raadzaam om uw bhv’ers minimaal één keer per twee jaar een herhalingscursus te laten volgen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Een hogere frequentie kan uiteraard ook.

Voor bijvoorbeeld organisaties waar werknemers werken met gevaarlijke stoffen is het belangrijk dat de bhv’ers een opleiding krijgen voor het omgaan met calamiteiten waarbij deze gevaarlijke stoffen een rol spelen

De bhv-opleiding moet een werkgever op laten nemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De OR heeft instemmingsrecht op de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak en kan zo invloed uitoefenen op de opleiding die een bhv’er volgt. 

Tijdens de training bhv van Rendement worden bhv’ers voorbereid op noodsituaties. U leert hoe u snel en doelgericht hulp verleent. Hierdoor beperkt en voorkomt u de gevolgen van calamiteiten.

Het aantal bhv'ers

De Arbowet beperkt zich tot de regel dat de bhv moet aansluiten bij de risico’s in uw organisatie. Kortom: uit de RI&E (toolbox) moet blijken hoe u de bedrijfshulpverlening moet organiseren, waarbij u onder meer aandacht moet besteden aan het aantal bhv’ers dat u nodig heeft en de taken die zij uitvoeren.

Hoe meer risico’s medewerkers en bezoekers lopen en hoe groter deze risico’s zijn, des te meer bedrijfshulpverleners u nodig heeft. Bij een groot aantal medewerkers moet u natuurlijk ook meer bhv'ers aanstellen. Aan de hand van scenario's stelt u uiteindelijk het juiste aantal voor uw organisatie vast.

Scenario

Een scenario is een beschrijving van een mogelijk incident dat zich in uw organisatie kan voordoen. Denk bijvoorbeeld aan brand of een ongeluk. In een scenario staat ook wat de bhv moet doen om de gevolgen van het incident te bestrijden of te beperken.

Taakverdeling

Als uw organisatie meer dan één bedrijfshulpverlener heeft, zijn er diverse mogelijkheden om de taken te verdelen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om uitsluitend te werken met allround bhv’ers. Maar u kunt de taken ook zodanig verdelen dat de diverse bhv’ers allemaal minimaal één taak zelfstandig kunnen uitvoeren.

In elk geval verplicht de Arbowet u niet om ervoor te zorgen dat alle bedrijfshulpverleners in staat zijn om alle bhv-taken te vervullen.

Binnen uw organisatie moeten altijd voldoende bhv’ers aanwezig zijn. U kunt dus in de praktijk niet volstaan met één bhv’er. Want als die een vrije dag heeft, zit u zonder bhv’ers. En dan overtreedt u de wet.

Rollen binnen de bhv

Als zich een grote of complexe calamiteit voordoet of uw organisatie heeft veel bhv'ers dan kan aansturing een goede bijdrage leveren aan de bedrijfshulpverlening.

U kunt één of meer bhv'ers aanwijzen als ploegleider. Die ploegleider geeft leiding aan de bhv tijdens een inzet.

Een andere rol kan ingevuld worden door een coördinator. Hij is verantwoordelijk voor de operationele uitvoer van het bhv-beleid. Hij zorgt bijvoorbeeld voor de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische noodhulpvoorzieningen die nodig zijn. Een medewerker met een leidinggevende rol is bij uitstek geschikt voor deze rol.

Ook kan uw organisatie een hoofd bhv aanstellen. Die is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van de bhv op beleidsmatig niveau. Hij stelt het beleid op en implementeert en borgt die. Deze rol wordt vaak op managementniveau uitgevoerd.

Uiteraard kunnen deze rollen ook gecombineerd worden of achterwege gelaten: zolang de bhv maar goed is georganiseerd, heeft u hier alle vrijheid.Meer informatie over het regelen van een solide bhv-organisatie vindt u in de toolbox Stapsgewijs naar een solide bhv-organisatie.