Wat als een werknemer gewond raakt door vuurwerk?

28 december 2023 | Door redactie

Rond oud- en nieuwjaarsdag lopen werknemers een verhoogd risico om het slachtoffer te worden van een vuurwerkongeval. Bij letsel door vuurwerk hoeft een werkgever niet per se de hieruit voortvloeiende kosten te dragen.

Een werknemer kan gewond raken door vuurwerk, bijvoorbeeld omdat hij onvoorzichtig handelt bij het afsteken ervan of omdat hij op een ongelukkig moment omstander is. Leidt een vuurwerkincident tot arbeidsongeschiktheid, dan zal de werkgever zich afvragen of hij voor de kosten voor loon en re-integratie opdraait. Het is niet zo dat de loondoorbetalingsplicht vervalt als de werknemer arbeidsongeschikt is geraakt bij het afsteken van vuurwerk. Alleen als de arbeidsongeschiktheid met opzet (en dus niet per ongeluk) is veroorzaakt door de werknemer zelf, heeft hij geen recht op loon. Van opzettelijke verwonding zal niet snel sprake zijn. En probeer als werkgever opzet maar eens te bewijzen…

Arbeidsongeschikt door vuurwerk van ander

Is een werknemer zonder eigen schuld arbeidsongeschikt door vuurwerk van een ander, dan kan de werkgever misschien gebruikmaken van het regresrecht. De werkgever verhaalt dan (een deel van) de kosten die voortkomen uit het ongeluk op de veroorzaker van de schade (tool). Uiteraard gelden hiervoor voorwaarden. Zo moet duidelijk vaststaan dat die derde de schade heeft toegebracht aan de werknemer, is er een medisch causaal verband nodig tussen het ongeluk en de schade en moet de veroorzaker de mogelijkheid hebben gehad om het ongeluk te voorkomen. 

Arbeidsongeschikt door collega

Als de werknemer arbeidsongeschikt is geworden door toedoen van een collega, geldt als extra voorwaarde dat het letsel met opzet of door bewuste roekeloosheid moet zijn veroorzaakt. Dus ook als het incident buiten werktijd heeft plaatsgevonden. De reden hiervoor is onder meer dat als een werkgever ook op een andere werknemer regresrecht zou hebben zonder dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, er eerder een verstoorde arbeidsrelatie zou kunnen ontstaan.
Het nettoloon tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid en re-integratiekosten die voortkomen uit de wettelijke plichten zijn in ieder geval ‘verhaalbaar’. Een eventuele schadevergoeding van de veroorzaker aan de werknemer wordt afgetrokken van het regresbedrag.

Bewijs van aansprakelijkheid derde belangrijk

Natuurlijk kan een werkgever de regresmogelijkheid bij arbeidsongeschiktheid pas benutten als hij weet dat hij er een aansprakelijke derde is. Daarvoor is de hulp van de werknemer nodig. Maakt de werknemer melding van de kans op regres, dan kan de werkgever (de verzekeraar van) de veroorzaker van de arbeidsongeschiktheid vragen om de aansprakelijkheid te erkennen binnen een bepaalde termijn (tool). Hij doet er goed aan daarbij zo veel mogelijk bewijzen mee te sturen, zoals het oordeel van de bedrijfsarts. Hoe duidelijk de schuld van een derde is, zal per zaak verschillen. Mogelijk volgt er een rechtszaak tussen de werkgever en de verzekeraar of de veroorzaker.