Wat houdt de discounted cashflowmethode voor waardebepaling in?

14 januari 2022

Er zijn verschillende manieren om de waarde van een onderneming te bepalen. Wat houdt de discounted cashflowmethode in?

Bij de discounted cashflowmethode vormen de te verwachten kasstromen – de cashflow – de basis van de waardebepaling. De waardering is vooral toekomstgericht: de beoogde verkoopprijs van de onderneming is gebaseerd op het te verwachten rendement en de geldstromen. Het behoeft geen toelichting dat de berekening boekhoudkundige en bedrijfseconomische expertise vraagt. Met de (winst)cijfers als basis wordt in enkele stappen de waarde berekend.

Winst omrekenen naar kasstromen

Stap één is het berekenen van de vrije geldstroom. De bestaande winst wordt omgerekend naar (vrije) kasstromen. Toekomstige investeringen worden meegenomen in de berekening, omdat deze de toekomstige geldstroom beïnvloeden. Het gaat om investeringen in zowel materiële als immateriële bezittingen. Het afstoten van slecht renderende activiteiten kan eventueel worden verwerkt in de cijfers.

Groei gaat in de regel gepaard met een stijgende behoefte aan werkkapitaal: de voorraden lopen op en de debiteurenportefeuille stijgt. Dit wordt bij de discounted cashflowmethode aangemerkt als een investering.

De in stap één berekende vrije kasstroom vormt het uitgangspunt van de bepaling van de toekomstige opbrengsten. Uitgaande van continuïteit van de activiteiten vindt een schatting plaats van de verwachte geldstromen.

Aanpassing cijfers is mogelijk

Aan de hand van een inventarisatie van de lopende orders en samenwerkingen is een aanpassing van de cijfers mogelijk, bijvoorbeeld omdat een opdracht na twee jaar is afgerond. Dat geldt ook voor ondernemingen die afhankelijk zijn van seizoensomstandigheden, zoals strandtenten of fruittelers.

Verder is van belang welke investeringen noodzakelijk of gewenst zijn. Meestal worden een aantal scenario’s doorgerekend.