De regels voor het uitbetalen van vakantiegeld

24 april 2024 | Door redactie

Veel organisaties betalen traditiegetrouw in mei het jaarlijkse vakantiegeld uit. Dit is een flinke administratieve klus, dus is het goed voor werkgevers om op de hoogte te zijn van de regels voor de uitbetaling van vakantiegeld. Hoe zit het ook alweer?

In principe heeft iedere werknemer die in Nederland in een dienstbetrekking werkt, recht op vakantiegeld, dat officieel vakantiebijslag heet. Dat recht staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Het vakantiegeld moet minimaal 8% van het brutoloon van de werknemer zijn. Bij collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt waarbij wordt bepaald dat werknemers geen recht hebben op vakantiebijslag of recht hebben op een percentage lager dan 8%. Maar dit is alleen toegestaan als de werknemers minstens 108% verdienen van het voor hen geldende wettelijk minimumloon. Uitbetaling van het vakantiegeld moet minimaal één keer per jaar, maar mag bijvoorbeeld ook maandelijks.

Niet alle loonbestanddelen vallen onder vakantiegeld

Het vakantiegeld moet een werkgever berekenen over het brutojaarloon (tool) van de werknemer. Hieronder valt dus ook loon dat de werknemer ontvangt gedurende ziekte, vakanties of andere verhinderingen die voor rekening en risico komen voor de werkgever. Maar de werkgever betaalt het vakantiegeld ook over overwerkloon (tenzij uitgezonderd door de cao) en bijvoorbeeld over de dertiende maand als deze een vast onderdeel is van de loonbetaling. Er zijn wel een aantal uitzonderingen, want over de volgende loonbestanddelen hoeft géén vakantiegeld te worden berekend

  • bijzondere vergoedingen voor kostwinners en gezinshoofden;
  • eindejaarsuitkeringen;
  • uitkeringen bij bijzondere gelegenheden;
  • uitkeringen op grond van aanspraken;
  • uitkeringen op grond van een spaarloonregeling;
  • vergoedingen ter dekking van voor het
  • werk gemaakte noodzakelijke kosten;
  • werkgeversbijdragen in de premie voor de ziektekostenverzekering;
  • winstuitkeringen.

Geen plicht vakantiegeld bij meer dan drie keer het minimumloon

Voor werknemers die meer dan drie keer het minimumloon verdienen, is de werkgever niet verplicht om over het meerdere vakantiebijslag te betalen. Met een werknemer die meer dan drie keer het minimumloon verdient, kan de werkgever daarom afspreken dat de werknemer over het meerdere geen vakantiebijslag krijgt. Hij kan een dergelijke afspraak in het individuele contract vastleggen. Overigens mag een werkgever altijd afwijken als dit in het voordeel van de werknemer is.