Kleine lettertjes WML: geen vakantiebijslag

9 augustus 2016 | Door redactie

De werkgever hoeft geen vakantiebijslag te betalen aan een werknemer die meer dan drie keer het minimumloon verdient. Dit moet hij dan wel schriftelijk met de werknemer overeenkomen.

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is bepaald dat elke werknemer naast een minimumloon recht heeft op vakantiebijslag. Die bijslag is gelijk aan minimaal 8% van het brutoloon. Verdient een werknemer een bedrag dat hoger is dan drie keer het minimumloon (tools), dan is de werkgever niet verplicht om over het meerdere de vakantiebijslag te berekenen. De WML kent echter nog een aanvullende bepaling (artikel 16, lid 5):

Ingeval het door de werkgever en werknemer overeengekomen loon het drievoud van het minimumloon overschrijdt, kan ook bij schriftelijke overeenkomst worden bepaald, dat de werknemer geen recht heeft op vakantiebijslag dan wel recht heeft op een lager bedrag aan vakantiebijslag.

Vakantiebijslag beperken via overeenkomst

De bepaling regelt dus dat de werkgever bij grootverdieners niet alleen rekening hoeft te houden met een maximum, maar ook de vakantiebijslag (tools) volledig of deels kan uitsluiten. Voorwaarde is wel dat de werknemer hieraan zijn medewerking verleent. Een werknemer valt momenteel onder de doelgroep als hij bij een fulltime werkweek een brutoloon ontvangt dat hoger is dan € 4.611,60 per maand. Is het inkomen van een werknemer lager dan dit bedrag, dan is de vakantiebijslag enkel te verlagen of uit te sluiten door een bepaling in de geldende cao, maar dat is niet gebruikelijk.

Vakantiebijslag gebruiken in cafetariaregeling

Een werkgever heeft de mogelijkheid om een alternatief voor de vakantiebijslag aan te bieden. Zo kan hij met de veelverdiener afspreken dat de vakantiebijslag door middel van een cafetariaregeling (e-learning) wordt ingeruild voor onbelaste vergoedingen of verstrekkingen.
De veelverdieners nemen niet alleen in de WML een uitzonderingspositie in. In een eerdere editie van ‘De kleine lettertjes van’ kon u al lezen dat de Arbeidstijdenwet voor deze groep niet geldt.

In de rubriek 'De kleine lettertjes van' behandelt Rendement een bijzondere bepaling uit een wet, besluit of regeling. In deze editie: de uitzonderingsregels uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag voor werknemers met een hoog salaris.