Maximumsalaris topfunctionaris stijgt verder in 2023

7 september 2022 | Door redactie

Het maximumsalaris van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector stijgt in 2023 van € 216.000 naar € 223.000. Dit bedrag voor 2023 is recent bekendgemaakt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De regels voor het maximumsalaris van topfunctionarissen zijn vastgelegd in de Wet normering topinkomens (WNT). De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt jaarlijks een besluit over de nieuwe bedragen voor dit bezoldigingsmaximum. De indexering is gebaseerd op de contractuele loonstijging 2021 per maand van de sector overheid. Het algemene bezoldigingsmaximum voor 2023 komt daardoor uit op € 223.000.

Topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Er gelden aparte maxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. De beloning van deze topfunctionaris mag niet meer bedragen dan de som van € 29.500 per maand (2022: € 28.600) voor de eerste zes maanden van het vervullen van de functie en € 22.400 per maand (2022: € 21.700) voor de volgende zes maanden. Dus stel dat een topfunctionaris bij uw organisatie acht maanden werkzaam is, dan geldt er een maximum van € 220.400 (6 x € 29.500 + 2 x € 21.700). Het maximumuurtarief voor de eerste 12 maanden bedraagt per 2023 € 212 (2022: € 206). Vervult een topfunctionaris zonder dienstbetrekking de functie langer dan 12 kalendermaanden, dan geldt de normale WNT-norm van € 223.000.

Aparte regels voor bepaalde sectoren

Voor bepaalde sectoren gelden afwijkende regels voor het maximumsalaris van topfunctionarissen. Hierbij gaat het om de sectoren onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en de cultuursector. De regels voor deze sectoren zijn op dit moment nog niet bekend. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal deze regels later dit jaar publiceren.

Bijlagen bij dit bericht