Nieuwe handreiking voor gelijke beloning m/v

De Stichting van de Arbeid presenteerde vorige week ‘Je verdiende loon’, een digitale Handreiking voor gelijke beloning van mannen en vrouwen. De handreiking biedt werkgevers, werknemers en ondernemingsraden handvatten om te komen tot een gelijkwaardige beloning voor mannen en vrouwen die gelijkwaardig werk verrichten.

28 september 2020 | Door redactie

Volgens de Wet gelijke behandeling zijn werkgevers verplicht om mannen en vrouwen gelijkwaardig te belonen. In de praktijk gebeurt dit niet altijd. De Stichting van de Arbeid ontwikkelde daarom Je verdiende loon. Deze digitale Handreiking is een herziening van de Checklist gelijke beloning van mannen en vrouwen uit 2009 en heeft tot doel gelijkwaardige beloning voor gelijkwaardig werk te realiseren. Het omvat onder andere een stappenplan waarmee de werkgever, HR-afdeling, ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of werknemer het beloningsbeleid onder de loep kan nemen. Ook biedt het de werkgever handvatten om het beloningsbeleid aan te passen, als dat nodig is. Op 21 september bood de stichting de nieuwe Handreiking aan staatssecretaris Bas van ’t Wout (SZW) aan.

Werkgever moet hetzelfde werk gelijk belonen

Er is sprake van ongelijke beloning als een werkgever werknemers niet gelijkwaardig beloont voor hetzelfde werk. Factoren als werkervaring, aantal dienstjaren of functioneren mogen weliswaar meewegen bij de beloning, maar is het verschil in beloning hierdoor niet te verklaren, dan maakt de werkgever een verboden onderscheid. Zo zijn verschillen in beloning op grond van geslacht, de vorm van het dienstverband (voltijd, deeltijd, tijdelijk of vast), een migratieachtergrond of een beperking niet toegestaan. Ook deze vormen van discriminatie kunnen bij het doornemen van de Handreiking aan het licht komen.

OR heeft instemmingsrecht bij belonings- en functiewaarderingssysteem

Om ongelijke beloning tegen te gaan, is het van belang dat de organisatie een transparant beloningsbeleid heeft, met objectieve maatstaven en een duidelijk functiewaarderingssysteem. Het College voor de rechten van de mens gaf een aantal tips om gelijke beloning binnen de organisatie te realiseren. Ook de ondernemingsraad moet zich inzetten voor een eerlijke beloning. De OR heeft namelijk instemmingsrecht op het belonings- of functiewaarderingssysteem van de organisatie (artikel 27, lid 1c van de Wet op de ondernemingsraden) en moet gelijke behandeling van werknemers bevorderen (artikel 28 WOR). De OR kan op grond van zijn initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) bij de bestuurder een voorstel indienen hoe hij het belonings- of functioneringsbeleid kan verbeteren.