OR mag advies uitbrengen over loonsverhoging top

5 april 2019 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen dat de ondernemingsraad (OR) en de aandeelhouders meer inspraak geeft op salarisverhogingen van topbestuurders. Dit moet de groei van het verschil in beloning tussen werknemers en de top tegenhouden.

De grotere inspraak van aandeelhouders en OR geldt voor beursgenoteerde vennootschappen. Tweederde van de aandeelhouders moeten nu instemmen met de salarisverhoging. Eerder was dit de helft. Volgens de toelichting op het amendement (pdf) dat de OR adviesrecht geeft op het beloningsbeleid, verdient een ceo bij de grootste Nederlandse beursgenoteerde organisaties binnen 3,1 werkdagen evenveel als een gemiddelde werknemer in een heel jaar. De onevenredige stijging van de beloningen van topbestuurders kunnen de arbeidsverhoudingen schaden.

Onderbouwing nodig als advies RvC afwijkt van advies OR

Het ‘orgaan belast met het doen van een voorstel’ zoals bijvoorbeeld de raad van commissarissen (RvC) brengt ten minste iedere vier jaar advies uit aan de algemene vergadering over de beloning van topbestuurders. Voordat dit advies naar de algemene vergadering gaat, brengt ook de OR advies uit over het voorstel. Als het advies van de OR afwijkt van het advies van het orgaan dat een voorstel doet, moet dit orgaan dat schriftelijk onderbouwen. Beide adviezen gaan naar de algemene vergadering. Het zijn uiteindelijk de eigenaren/aandeelhouders van de organisatie die het besluit nemen over salarisverhogingen.

Voordrachtcommissaris OR neemt zitting in beloningscommissie

Een ander amendement dat de Tweede Kamer aannam, maakt dat een door de OR voorgedragen commissaris zitting neemt in de zogenoemde remuneratie- of beloningscommissie. Deze commissie bereidt de besluitvorming over beloningen van het bestuur voor. Ook dit vergroot de invloed van de OR op de beloningen van de topbestuurders. Beide amendementen gaan naar de Eerste Kamer. Nadat de Eerste Kamer zijn akkoord heeft gegeven, volgt de bekendmaking van de datum waarop de wetswijziging ingaat.
Sinds 1 januari 2019 zijn ondernemingsraden van grote organisaties verplicht om met de bestuurder in gesprek te gaan over verschillen in beloning binnen de organisatie (artikel 23, lid 2 Wet op de ondernemingsraden (WOR)). Volgens de toelichting op het amendement kan dit gesprek het verschil in beloning verkleinen.