Verbetering Wet normering topinkomens op komst

25 januari 2017 | Door redactie

De Wet normering topinkomens (WNT) moet doelmatiger worden. Daarnaast wil de overheid de ontwijkmogelijkheden beperken en de uitvoering vereenvoudigen. Recent is daarvoor de Evaluatiewet WNT aangeboden aan de Tweede Kamer.

Sinds 1 januari 2013 gelden de regels uit de WNT. Deze regels moeten bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij organisaties in de (semi)publieke sector tegengaan. Voor 2017 ligt die WNT-norm op € 181.000. Uit de evaluatie van de WNT blijkt dat er op bepaalde punten verbetering nodig is. De wetgever heeft die verbeterpunten verwerkt in het wetsvoorstel ‘Evaluatiewet WNT’.

Alleen plichten die noodzakelijk zijn voor het toezicht

Om de administratieve lasten te verlagen, herziet de overheid de verantwoordingsplichten. Organisaties moeten alleen nog te maken krijgen met de plichten die noodzakelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de wet. Daarnaast zal de digitale meldplicht meer gericht zijn op de specifieke sector. Kleine semipublieke organisaties krijgen zelfs een volledige vrijstelling van de administratieve verplichtingen.

Tegengaan van ontduiking van de WNT-norm

Daarnaast wil de wetgever iets doen aan de wetsontduiking. Zo zal het niet langer mogelijk zijn om in totaal toch meer te verdienen dan de WNT-norm als de bestuurder werkzaam is bij meerdere organisaties die onder de WNT vallen. De bestuurder kan ook niet langer de functie zodanig invullen dat hij geen topfunctionaris meer is. Na het vervullen van een topfunctie valt het inkomen van de bestuurder door de wetswijziging namelijk nog vier jaar onder de WNT-norm.

Personele reikwijdte WNT uitbreiden

De Evaluatiewet WNT treedt waarschijnlijk nog dit jaar in werking. Daarnaast ligt er nog wetsvoorstel op stapel om de personele reikwijdte van de WNT uit te breiden. Dit is de zogenoemde WNT-3. Dit wetsvoorstel gaat binnenkort ter advisering naar de Raad van State. Het is nog niet bekend wanneer die wet precies ingaat.