Verdere stijging maximumsalaris topfunctionaris in 2021

Volgend jaar zal het maximumsalaris van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector stijgen van € 201.000 naar € 209.000. Dit maximum is recent bekendgemaakt door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

21 oktober 2020 | Door redactie

De Wet normering topinkomens (WNT) regelt de maximale beloning en ontslagvergoeding van topfunctionarissen. Jaarlijks past de minister het bezoldigingsmaximum aan en kijkt daarbij naar de loonontwikkeling van de overheid in het voorgaande jaar. Uit het besluit van de minister blijkt dat het algemene bezoldigingsmaximum voor 2021 daardoor uitkomt op € 209.000. 

Aparte maxima bij geen dienstbetrekking

Er gelden aparte maxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. De beloning van deze topfunctionaris mag niet meer bedragen dan de som van € 27.700 per maand (2020: € 26.800) voor de eerste 6 maanden van het vervullen van de functie en € 21.000 per maand (2020: € 20.300) voor de volgende 6 maanden. Dus stel dat een topfunctionaris bij uw organisatie 9 maanden werkzaam is, dan geldt er een maximum van € 229.200 (6 x € 27.700 + 3 x € 21.000). Het maximumuurtarief voor de eerste 12 maanden bedraagt per 2021 € 199 (2020: € 193). Vervult een topfunctionaris zonder dienstbetrekking de functie langer dan 12 kalendermaanden, dan geldt de normale WNT-norm van € 209.000.

Afwijkende maximumsalarissen

Het maximumsalaris voor topfunctionarissen is niet voor alle sectoren hetzelfde. Er gelden afwijkende regels voor bepaalde sectoren. Hierbij gaat het om de sectoren onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en de cultuursector. De regels voor deze sectoren zijn op dit moment nog niet bekend. De minister zal deze regels in november publiceren.