WNT-norm stijgt in 2017 naar € 181.000

7 september 2016 | Door redactie

Per 1 januari 2017 mogen topfunctionarissen in de (semi)publieke sector op basis van de Wet normering topinkomens (WNT) niet meer verdienen dan € 181.000. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit bedrag voor 2017 recent bekendgemaakt.

Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij organisaties in de (semi)publieke sector. Om dit te bereiken stelt de minister een maximum aan de hoogte van de inkomens van de topfunctionarissen. Jaarlijks indexeert hij deze bedragen. Voor 2017 is deze WNT-norm vastgesteld op € 181.000 (2016: € 179.000).

Maxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Daarnaast gelden er aparte maxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. De beloning van deze topfunctionaris mag in de eerste zes maanden van het vervullen van de functie niet meer bedragen dan de som van € 24.500 per maand (2016: € 24.000). Voor de volgende zes maanden geldt een bedrag van € 18.500 per maand (2016: € 18.000). Dus stel dat een topfunctionaris bij uw organisatie negen maanden werkzaam is, dan geldt er een maximum van € 202.500 (6 x € 24.500 + 3 x € 18.500). Het maximumuurtarief bedraagt per 2017 € 176 (2016: € 175). Vervult een topfunctionaris zonder dienstbetrekking de functie langer dan twaalf kalendermaanden, dan geldt de normale WNT-norm van € 181.000.

Afwijkende normen

Er geldt een afwijkende norm voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en cultuur. Deze organisaties moeten rekening houden met sectorale normen. De minister zal deze bedragen in november 2016 vaststellen.