WNT wijzigt per 1 juli op een aantal punten

21 juni 2017 | Door redactie

Per 1 juli 2017 treedt de Evaluatiewet Wet normering topinkomens (WNT) in werking. Hierdoor wijzigen de regels voor de normering en openbaarmaking van beloningen en ontslagvergoedingen in de WNT op enkele onderdelen. Sommige wijzigingen gelden al per 2017.

De WNT moet ervoor zorgen dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector geen bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen krijgen. Op 21 maart 2017 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met een aantal wijzigingen van de WNT (pdf). Sommige wijzigingen hebben nu al gevolgen voor uw organisatie:

  • De algemene digitale meldplicht vervalt. Uw organisatie hoeft deze gegevens niet meer digitaal te melden. Het is voldoende om de WNT-gegevens in de jaarstukken op te nemen.
  • Een variabele beloning is niet langer verboden. Vanaf het kalenderjaar 2017 is een variabele beloning toegestaan zolang de totale beloning maar binnen de WNT-normen blijft.
  • Ontslaguitkeringen op grond van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) en andere collectieve regelingen zijn uitgesloten van de normering voor een ontslaguitkering (€ 75.000 of de beloning over 12 maanden als dat lager is).

Vrijstelling voor kleine WNT-instellingen

De Evaluatiewet WNT zorgt ook voor een vereenvoudiging van de WNT-verantwoording. Deze vereenvoudiging gaat gelden voor de verantwoording over het kalenderjaar 2017. Daarnaast geldt er een vrijstelling voor kleine WNT-instellingen. Deze vrijstelling geldt voor stichtingen en verenigingen met een brutoloonsom van maximaal € 160.000 die geen verplichting hebben tot het opmaken van een jaarrekening. Verder mogen er voor deze vrijstelling ook geen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking bij uw organisatie werkzaam zijn. Voldoet uw organisatie aan de voorwaarden, dan hoeft u geen WNT-verantwoording in de jaarrekening op te nemen en die te laten controleren door een accountant.