Beroepsziekte

Bij beroepsziekten kan er sprake zijn van een direct verband met het werk, zoals kanker door asbest en slechthorendheid door overmatig lawaai. Ook zijn er psychische beroepsziektes, zoals een depressie door pesten op het werk. 

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) gebruikt een ruime definitie voor beroepsziekte, die lijkt op de definitie in de Arbowet. Het NCvB spreekt van een beroepsziekte als er een klinisch waarneembare aandoening is die in overwegende mate door werk of arbeidsomstandigheden is veroorzaakt. De juridische definitie is een stuk enger; die spreekt van het bewijs van een beroepsziekte als er een rechtstreeks verband is tussen een aandoening en blootstelling aan risico’s die de gezondheid kunnen schaden. 

De preventie van beroepsziekten is zeer belangrijk. Een bedrijfsarts kan bijvoorbeeld ingeschakeld worden om de gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en tegen te gaan.

Nieuws

Melden en diagnosticeren beroepsziekten in de knel

11-01-2024

Bedrijfsartsen zijn verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Het aantal meldingen neemt echter...

Rol bedrijfsartsen in verbetering van het arbozorgstelsel

09-01-2024

Uit de Arbovisie 2040 blijkt dat het stelsel van de bedrijfsgeneeskundige zorg op de schop moet. De arbeidsomstandigheden zijn de afgelopen...

Strengere regels in Arbobesluit voor reprotoxische stoffen

07-12-2023

Er komt een aanpassing van het Arbobesluit waardoor voor reprotoxische stoffen dezelfde strenge regels gaan gelden als voor stoffen die kank...

Centrum voor Beroepsziekte blijft officieel meldpunt

07-11-2023

De aanwijzing van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten als instelling waar beroepsziekten moeten worden gemeld, is voor de duur van vi...