Asscher wil meer bewustwording beroepsziekten

1 februari 2016 | Door redactie

De terugdringing van verzuim en uitval door beroepsziekten blijft een zorgenkindje. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat werkgevers hier te weinig aan doen en wil daarom actief meer bewustwording creëren. Asscher gaat daarbij ook de mogelijkheden voor een persoonlijk dossier onderzoeken.

In het kader van bewustwording rond beroepsziekten deelt minister Asscher van SZW in een Kamerbrief (pdf) zijn visie. Eén van de opties die hij hierbij overweegt, is het in het leven roepen van een persoonlijk dossier. Hierin zou het arbeidsverleden van een werknemer moeten worden opgenomen, inclusief arbeidsomstandigheden en risico’s waar hij mee te maken heeft (gehad).

Onderzoek naar persoonlijk dossier

Met het instellen van een persoonlijk dossier moet de werknemer meer regie krijgen over zijn eigen inzetbaarheid. Minister Asscher laat nu eerst de haalbaarheid van dit plan nader onderzoeken voordat hij een definitief voorstel doet. Met name de privacyaspecten worden daarbij meegenomen.

Werknemers betrekken bij de RI&E

In de Kamerbrief benoemt de minister verder de al lopende campagne over werkstress (één van de meest voorkomende beroepsziekten) en de geplande maatregelen op het gebied van de arbodienstverlening. Ook wijst de minister op het belang van (het bijhouden van) de risico-inventarisatie en -evaluatie. Dit is een continu proces en het is belangrijk dat de werknemers hierbij ook betrokken worden, bijvoorbeeld door de gesignaleerde risico’s bespreekbaar te maken.