Onvoldoende aandacht risico’s van UV-straling

26 mei 2017 | Door redactie

Werknemers die hun werk in de buitenlucht doen, beschermen zich onvoldoende tegen blootstelling aan UV-straling. Hierdoor lopen zij extra risico op huidkanker. Ook werkgevers treffen onvoldoende beschermende maatregelen.

Zowel werknemers als werkgevers nemen het risico van blootstelling aan UV-straling bij werk in de buitenlucht onvoldoende serieus. Uit recent Duits onderzoek blijkt dat bijna 45% van de buitenwerkers nooit zonnebrandmiddelen gebruikt. De werkgever moet werknemers die blootstaan aan UV-straling beschermen tegen de risico’s van huidkanker. Dit kan door het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (tool) zoals zonnebrandmiddelen, zonwerende kleding, hoofdbedekking en maatregelen als de werkplek afschermen door dekzeilen en aangepaste arbeidstijden.

Speciaal spreekuur bij bedrijfsarts

Om werknemers bewust te maken van de risico’s en te stimuleren de beschermingsmiddelen  te gebruiken, moet de werkgever volgens de Arbowet voorlichting geven. Dat kan via verschillende kanalen zoals werkoverleg, het personeelsblad, poster en folders et cetera. Raad werknemers aan om zichzelf regelmatig te controleren, want vroegtijdige signalering vergroot de kans op behandeling. Stel als preventie samen met de bedrijfsarts een speciaal spreekuur in.   

Buitenwerkers hogere UV-blootstelling

Het is moeilijk om te bepalen in hoeverre blootstelling door het werk wordt veroorzaakt doordat werknemers ook in hun vrije tijd in de buitenlucht verkeren. Volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten hebben buitenwerkers een twee tot drie keer hogere blootstelling aan UV-straling. Als de arbeidsomstandigheden een risico vormen voor het ontstaan van huidkanker, is sprake van een beroepsziekte. Dit wordt duidelijk door de risico- inventarisatie en -evaluatie. De arboverantwoordelijke moet dan maatregelen treffen en deze opnemen in plan van aanpak (tool)