Schadeafhandeling beroepsziekte wordt makkelijker

7 maart 2019 | Door redactie

Staatssecretaris Van Ark van SZW stelt een commissie in om schadeafhandeling bij beroepsziekten, zoals veroorzaakt door Chroom-6, gemakkelijker te maken. De commissie moet uitgangspunten formuleren voor het compenseren van de schade en de uitvoering hiervan.

De staatssecretaris schrijft in een Kamerbrief (pdf) dat zij lange, juridische procedures wil voorkomen bij de schadeafhandeling van beroepsziekten. Ook laat zij weten dat SZW in 2018 al een subsidie verstrekte aan de Letselschaderaad om een gedragscode voor de letselschadebranche te ontwikkelen voor een betere en snellere afhandeling van beroepsziekteclaims.

Inspectie SZW intensiveert toezicht op gevaarlijke stoffen

Verder laat Van Ark weten dat Inspectie SZW in 2018 al een bedrag van € 4,5 miljoen heeft ontvangen om het toezicht op gevaarlijke stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen zoals Chroom-6, te intensiveren. Ook brengt ze in herinnering dat er meer toezicht komt en hogere boetes voor het ontbreken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit moet de blootstelling aan gevaarlijke stoffen eveneens tegengaan. De RI&E vormt immers de basis voor het bepalen van maatregelen om werknemers te beschermen tegen arbeidsrisico’s, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Bedrijfsarts moet beroepsziekten melden

De Arbowet verplicht de bedrijfsarts – of de arbodienst – om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) (artikel 9, lid 3 Arbowet). Als de bedrijfsarts een beroepsziekte vermoedt, moet hij zijn bevindingen in kaart brengen. Het NCvB heeft hier een zesstappenplan voor ontwikkeld. Eerst stelt de bedrijfsarts vast wat de aandoening is, wat de relatie is met het werk en wat de aard en het niveau van de blootstelling is. Vervolgens gaat hij na of er andere verklaringen mogelijk zijn en of de werknemer misschien extra gevoelig is. Concludeert hij dat het inderdaad om een beroepsziekte gaat, dan maakt hij hier melding van. Vervolgens moet de organisatie waar de beroepsziekte zich voordoet het risico voor de beroepsziekte opnemen in de RI&E.