Definitieve versie RGS Taxonomie vrijgegeven

27 januari 2023 | Door redactie

Het Referentie grootboekschema (RGS) is een omvangrijk uniform (grootboek)rekeningschema dat rapportages vanuit de boekhouding moet vereenvoudigen. De Beheergroep RGS, die verantwoordelijk is voor het voorbereiden van inhoudelijke voorstellen met betrekking tot RGS en de onderliggende architectuur, heeft nu de definitieve versie van de RGS Taxonomie vrijgegeven.

In de vrijgegeven versie wordt de koppeling gelegd tussen RGS 3.5 en de rapportages van de Kamer van Koophandel, KVK (NT17), de Belastingdienst (NT17), SBR Nexus (FT17) en SBR Wonen dVi2022 (NT17). Deze definitieve versie is de eerste oplevering uit de RGS Beheertooling. Om te zorgen dat de RGS Beheertooling de oplevering van een RGS Taxonomie zou ondersteunen moest de architectuur van de RGS Taxonomie worden veranderd. Deze wijzigingen, inclusief de voorstellen van de Belastingdienst om de architectuur van de RGS Taxonomie te versimpelen, zijn opgenomen in een Request for Comments. De voorgestelde wijzigingen zijn inmiddels geeffectueerd en ook is het commentaar op de voorgaande alfa- en de bèta versie in de definitieve versie verwerkt. De RGS 3.5 is hier te downloaden.

Opbouw van het RGS met referentiecode en referentiegrootboeknummer

Het RGS zelf is eenvoudig opgebouwd en bestaat uit vijf hiërarchische niveaus die bekend zijn uit het boekhouden: balans c.q. resultatenrekening; hoofdrubriek; rubriek; rekening en mutatie. De eerste drie zijn bedoeld als rekeninggroepen, het vierde niveau komt overeen met rekeningen die vergelijkbaar zijn met grootboekrekeningen. Het vijfde niveau, ‘mutatie’, is in het leven geroepen voor accountants. Het RGS is daarnaast opgebouwd uit een referentiecode die uit louter letters bestaat. Dit laatste in tegenstelling tot een decimaal rekeningschema dat is opgebouwd uit enkel cijfers. De RGS-code zelf is maximaal 13 tekens lang. Maar daarna kan een punt komen (dat is dus ook één positie), en na die punt een in principe ongelimiteerde extensie. In de praktijk zal een als extensie toegevoegd IBAN-nummer de langste extensie zijn, dus nog eens achttien posities. De reden dat naast de referentiecode wordt gewerkt met een referentiegrootboeknummer is gelegen in het feit dat er al decennia lang gewerkt wordt met een decimaal rekeningschema.