Nieuwe boekhoudregels actuele kostprijs

28 september 2016 | Door redactie

Als uw organisatie na afloop van het boekjaar 2016 de jaarrekening opmaakt, moeten er nieuwe waarderingsregels worden toegepast. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft verduidelijkt hoe de actuele waarde van activa in deze jaarlijkse rapportage verwerkt moet worden.

De actuele kostprijs geldt voor de waardering van materiële vaste activa en immateriële vaste activa in de jaarrekeningen vanaf het boekjaar 2016. Beleggingen in vastgoed vallen hier niet onder. Uw organisatie stelt de actuele kostprijs vast op basis van de actuele inkoopprijs of de actuele vervaardigingsprijs, rekening houdend met cumulatieve afschrijvingen (tool). Een tweedehands bedrijfsmiddel moet uw organisatie volgens de boekhoudregels waarderen op de prijs die destijds is betaald. Verder moet uw organisatie drie aandachtspunten in het oog houden:

  • de actuele inkoopprijs (tools) moet normaal gesproken onderbouwd worden aan de hand van marktconforme gegevens of een taxatie van een erkende taxateur;
  • de actuele vervaardigingsprijs moet vooral gebaseerd zijn op actuele interne kostprijsberekeningen;
  • voor grond en terreinen zal de marktwaarde leidend zijn.

Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

De nieuwe boekhoudregels worden verwerkt in richtlijn 212.404 tot en met 212.408 van de RJ. Deze richtlijnen zijn het gevolg van de regels uit de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening, die het bestaande Besluit actuele waarde hebben gewijzigd. Dit besluit ging in de boekhoudregels uit van vier typen actuele waarden: de vervangingswaarde, de bedrijfswaarde, de marktwaarde en de opbrengstwaarde. Door de boekhoudregels uit de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is de vervangingswaarde komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is het nieuwe begrip actuele kostprijs voorgeschreven. Het toepassen van de actuele kostprijs in plaats van de vervangingswaarde is een wijziging die als stelselwijziging in de boekhouding verwerkt moet worden. Als uw organisatie valt onder het jaarrekeningregime voor de micro-onderneming, mogen de boekhoudregels over de marktwaarde (fair value) niet worden gebruikt.