Hoe moet een holding de winst van een werkmaatschappij boeken?

5 mei 2021

Als de bovenste bv 100% van de aandelen bezit van een kleine bv, op welke post moet dan de winst van de werkmaatschappij geboekt worden?

Er is hier sprake van een holdingstructuur die bestaat uit meerdere met elkaar verbonden bv’s: de kleine bv (de werkmaatschappij) neemt deel aan een groter geheel. De winst van de werkmaatschappij valt onder de deelnemingsvrijstelling.

Met de deelnemingsvrijstelling voorkomt u dat winst die al eerder is belast bij een dochtermaatschappij, nog een keer wordt belast bij de moedermaatschappij. Dit betekent dat u deze weliswaar gewoon als ‘resultaat deelneming’ in de winst-en-verliesrekening opneemt, maar niet meetelt bij de fiscale winstberekening.

Waarderen op nettovermogenswaarde

Tegenover dit ‘resultaat deelneming’ verhoogt u de waarde van de deelneming op de balans met eenzelfde bedrag. Daardoor komt deze waarde als het goed is overeen met het eigen vermogen van de deelneming. Dit is het geval wanneer u de deelneming waardeert op nettovermogenswaarde. Onder de nettovermogenswaarde verstaan we de boekwaarde van de overgenomen of overgedragen activa en passiva van de onderneming of bedrijfsactiviteit.

Dividend uitkeren

De winsten van de werkmaatschappij kunt u als dividend uitkeren aan de holding. Hiervoor is wel vereist dat de holding-bv minimaal 5% van de aandelen van de werk-bv in handen heeft. Dat is hier het geval.