VERDIEPINGSARTIKEL

Afspraken voor de BTW in verband met corona

De staatssecretaris van Financiën heeft in het kader van de coronacrisis voor de BTW-heffing een aantal goedkeuringen getroffen in het zogenoemde coronabesluit. Om welke goedkeuringen gaat het dan precies en wat hebben deze voor consequenties voor de BTW?


24 juni 2020 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online en is geschreven door drs. Michel Toet, fiscalist bij de Belastingdienst, e-mail: mjma.toet@belastingdienst.nl


De goedkeuringen waar hierboven op gedoeld wordt zien toe op de volgende situaties: het gratis ter beschikking stellen van hulpgoederen, het ter beschikking stellen van zorgpersoneel, het online aanbieden van sportlessen en de levering van mondkapjes. Daarnaast kunnen ondernemers onder voorwaarden zonder heffing van BTW en invoerrechten medische hulpgoederen invoeren.

Medische hulpgoederen invoeren

Als zorginstellingen medische hulpgoederen invoeren, moeten zij invoer-BTW en invoerrechten hierover betalen. Dit heeft tot gevolg dat, als zorginstellingen hulpgoederen – zoals mondkapjes – invoeren voor de bestrijding van de corona-crisis, dit leidt tot BTW-heffing en het verschuldigd zijn van invoerrechten.

Om die reden moeten zorginstellingen nog meer kosten maken voor de bestrijding. Op grond van de Europese douanewet kunnen EU-lidstaten gebruikmaken van een goedkeuring om tijdelijk geen BTW en invoerrechten te heffen. Het moet dan gaan om een noodsituatie.

Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, hebben de Europese Commissie verzocht om de coronacrisis aan te merken als een noodsituatie. De Europese Commissie heeft de verzoeken van alle lidstaten goedgekeurd.

Dit betekent dat als zorginstellingen bepaalde hulpgoederen invoeren, zij met terugwerkende kracht vanaf 30 januari 2020 en in ieder geval tot en met 31 juli 2020 niet langer invoer-BTW en invoerrechten zijn verschuldigd.

Ondernemers moeten echter wel een vergunning aanvragen om gebruik te kunnen maken van deze tijdelijke vrijstelling. Ook hulporganisaties kunnen een dergelijke vergunning aanvragen voor zover zij deze goederen tegen kostprijs gaan leveren aan de zorginstellingen.

Medische apparatuur verstrekken

Als ondernemers gratis medische hulpgoederen en/of medische apparatuur verstrekken, kan dit betekenen dat deze ondernemers met een fictieve heffing te maken krijgen en dus BTW verschuldigd zijn. Meestal zijn deze ondernemers dan BTW verschuldigd over de kostprijs.

Als geen sprake is van een fictieve heffing, kan het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en/of -apparatuur daarentegen leiden tot een aftrekbeperking bij de leverende ondernemers. De staatssecretaris heeft echter goedgekeurd dat het gratis verstrekken van deze goederen aan zorginstellingen en/of aan huisartsen niet leidt tot een fictieve heffing of tot beperking van aftrek van voorbelasting.

Voorwaarden goedkeuring fictieve heffing

Aan deze goedkeuring zijn echter wel de nodige voorwaarden verbonden. Allereerst moet het gaan om ‘noodzakelijke’ medische hulpgoederen als vermeld in een specifieke bijlage bij het coronabesluit.

Daarnaast geldt dat voor de aftrek van BTW de kosten van deze goederen deel uitmaken van de algemene kosten. Ook blijft de gratis verstrekking van goederen buiten beschouwing bij bepaling van het recht op aftrek van voorbelasting op algemene kosten.

Dit betekent dat als een ondernemer die gratis medische hulpgoederen verstrekt alleen BTW belaste prestaties verricht, de gratis verstrekking geen gevolgen heeft voor aftrek van voorbelasting.

Ondernemers die gebruik willen maken van deze goedkeuring moeten dit vermelden op de factuur en in hun administratie de gegevens die zien op deze goedkeuring vastleggen. Ondernemers kunnen deze goedkeuring met terugwerkende kracht toepassen vanaf 16 maart en deze geldt tot 16 juni 2020.

Uitstel van betaling aanvragen vanwege de coronacrisis geldt tot 1 oktober

Als u de door u verschuldigde BTW niet kunt betalen, kunt u in principe zonder voorwaarden voor een periode van 3 maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen vanwege de coronacrisis. U moet daarvoor allereerst wel aangifte BTW doen.

Op basis van die aangifte kan de Belastingdienst namelijk bepalen hoeveel BTW u bent verschuldigd. Vervolgens ontvangt u een naheffingsaanslag aangezien u de BTW niet kunt betalen.

Op het moment dat u de naheffingsaanslag heeft ontvangen, is het raadzaam om binnen de betalingstermijn van 2 weken om bijzonder uitstel van betaling te verzoeken.

Boete nihil
Als de Belastingdienst gelijktijdig met het opleggen van de naheffingsaanslag een boete oplegt, vermindert de fiscus deze boete tot nihil als u verzoekt om bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis.

U kunt het verzoek om bijzonder uitstel van betaling zowel online als schriftelijk indienen. Vanaf het moment dat u heeft verzocht om uitstel van betaling mag u de betaling van de aanslagen waarvoor u uitstel heeft gevraagd 3 maanden uitstellen.

De Belastingdienst heeft ook goedgekeurd dat als u als bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de VPB valt, het verzoek om bijzonder uitstel voor de BTW ook geldt als een melding van betalingsonmacht.

 

Geen BTW uitleen zorgpersoneel

Door de coronacrisis hebben, vooral, ziekenhuizen behoefte aan extra zorgpersoneel voor de bestrijding van het coronavirus. Daarentegen is veel niet acute zorg uitgesteld en hebben zorgaanbieders die vooral niet acute zorg leveren te kampen met vraaguitval en kunnen ze niet al hun personeel meer inzetten.

Als ondernemers zorgpersoneel gaan uitlenen aan zorgaanbieders lopen ze meestal tegen BTW-heffing aan. Dit betekent dat de kosten van het uitlenen van zorgpersoneel voor de bestrijding van de coronacrisis door deze heffing 21% duurder uitvalt.

De staatssecretaris van Financiën vindt dit een ongewenste ontwikkeling. Om die reden keurt de staatssecretaris goed dat de uitleen van zorgpersoneel onder de volgende voorwaarden zonder heffing van BTW kan plaatsvinden.

Voorwaarden uitleen zorgpersoneel

De eerste voorwaarde is dat het zorgpersoneel wordt uitgeleend aan – kort gezegd – ziekenhuizen. Ook moet de ondernemer die deze goedkeuring wil toepassen dit vermelden op zijn factuur.

Tot slot geldt dat de ondernemer die zorgpersoneel wil uitlenen de brutoloonkosten in rekening mag brengen, eventueel te vermeerderen met een administratieve kostenvergoeding van 5%.

In geen geval mag er winst worden beoogd of gemaakt met het uitlenen van personeel. Deze goedkeuring kunnen ondernemers toepassen met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020 en geldt tot 16 juni 2020.

De goedkeuring betekent ook dat commerciële partijen zoals uitzendbureaus zonder heffing van BTW zorgpersoneel kunnen uitlenen.

Mondkapjes zonder BTW

Het kabinet heeft vanaf 1 juni 2020 het dragen van mondkapjes verplicht gesteld bij het gebruikmaken van het openbaar vervoer. In het openbaar vervoer is het namelijk vrijwel niet mogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Zodoende kan het risico van de overdracht van het coronavirus zo veel mogelijk worden beperkt.

De staatssecretaris heeft vanwege het verplicht stellen van mondkapjes in het openbaar vervoer goedgekeurd dat de binnenlandse levering van mondkapjes zonder heffing van BTW kan plaatsvinden. Deze goedkeuring kunnen ondernemers toepassen met ingang van 25 mei 2020 en geldt tot 1 september 2020.

Als een ondernemer normaliter een goed levert zonder heffing van BTW, kan dit betekenen dat hij de BTW op de inkoop en kosten van deze goederen niet als voorbelasting in aftrek kan brengen. Dit zou betekenen dat alsnog BTW drukt op de levering van mondkapjes: de niet aftrekbare BTW bij inkoop.

Om deze ongewenste BTW-druk te voorkomen is goedgekeurd dat de goedkeuring om mondkapjes zonder BTW te leveren geen gevolgen heeft voor de aftrek van BTW bij de leverancier. Dit betekent dat een ondernemer die gebruikmaakt van de goedkeuring om mondkapjes zonder BTW te leveren de daaraan toerekenbare voorbelasting kan aftrekken.

Verlaagd tarief online sportlessen

Voor de bestrijding van de coronacrisis zijn sportscholen verplicht tijdelijk gesloten. Sommige sportscholen bieden hun klanten nu online sportlessen aan.

Normale sportbeoefening binnen sportscholen is onderworpen aan het verlaagde tarief van 9%. Sportscholen bieden hun klanten namelijk tegen vergoeding de mogelijkheid aan om gebruik te maken van sportaccommodaties.

Echter bij het aanbieden van onlinesportdiensten bieden sportscholen niet langer het recht aan om gebruik te maken van sportaccommodaties. Dit betekent dat sportscholen niet langer het verlaagde tarief van 9% kunnen toepassen.

Om die reden keurt de staatssecretaris goed dat sportscholen het verlaagde BTW-tarief van 9% kunnen toepassen voor sportlessen die sportscholen en dergelijke ondernemers online aanbieden. Deze goedkeuring kunnen ondernemers toepassen vanaf 16 maart en geldt totdat de verplichte sluiting van sportscholen wordt opgeheven, naar verwachting is dat 1 juli 2020.