VERDIEPINGSARTIKEL

Nieuwe BTW-regels voor afstandsverkopen per 1 juli 2021 (1)

Op 1 juli 2021 wijzigen de BTW-regels voor elektronische handel (e-commerce) in de gehele EU aanzienlijk. Een van de belangrijkste onderdelen van de wijzigingen is de introductie van het éénloketsysteem van de BTW-heffing van de grensoverschrijdende verkoop van goederen.

Hieronder leest u alles over de veranderingen voor de afstandsverkopen. In deel 2 volgt nog meer over dit onderwerp en de andere wijzigingen.


1 maart 2021 6 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online en is geschreven door drs. Michel Toet MSC, fiscalist bij de Belastingdienst, mjma.toet@belastingdienst.nl


Met de wijzigingen voor de e-commerce willen de Europese Lidstaten voornamelijk de heffing en inning van BTW op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten moderniseren en vereenvoudigen.

Daarnaast streven de Europese Lidstaten naar een vergroting van de BTW-inkomsten op grensoverschrijdende internetverkopen door voornamelijk de BTW-heffing op de verkoop van door niet in de EU gevestigde ondernemingen beter te kunnen belasten.

Dit moet ook leiden tot een eerlijker speelveld tussen EU-ondernemers en niet-EU ondernemers. Allereerst komen de huidige regels van afstandsverkopen aan bod zodat de gevolgen van de nieuwe regels meer duidelijk worden.

Regeling voor afstandsverkopen

Levert u als BTW-ondernemer goederen aan particulieren en laat u deze vervoeren naar een ander land, dan moet u in principe Nederlandse BTW in rekening brengen. Dit betekent dat als u goederen verkoopt aan een Duitse particulier en deze van Nederland naar Duitsland vervoert, u 21% BTW in rekening moet brengen.

Deze hoofdregel geldt echter niet als de regeling van afstandsverkopen van toepassing is. U moet deze regeling toepassen als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  1. de klant is een particulier of een rechtspersoon die geen BTW-ondernemer is;
  2. het vervoer van de goederen direct of indirect, moet door of voor rekening van de leverancier plaatsvinden;
  3. overschrijding van het drempelbedrag.

Alleen voor levering aan particulieren

De regeling van afstandsverkopen geldt alleen voor de levering van goederen aan particulieren en andere (rechts)personen. Onder de laatste categorie vallen in principe rechtspersonen die geen ondernemers zijn en rechtspersonen die uitsluitend van BTW vrijgestelde prestaties verrichten.

Onder zeer specifieke voorwaarden vallen andere (rechts)personen niet onder regeling van afstandsverkopen. In de praktijk kunt u ervan uitgaan dat als een (rechts)persoon zijn BTW-nummer niet verstrekt, hij onder de regeling van afstandsverkopen valt.

Een ondernemer hoeft de regeling niet toe te passen voor directe verkopen in zijn winkel

Direct of indirect vervoer

De tweede voorwaarde wil de regeling van afstandsverkopen van toepassing zijn, is dat het vervoer direct of indirect, door of voor rekening van de leverancier, plaatsvindt. Deze voorwaarde moet u heel ruim interpreteren. Dit wil zeggen dat u aan deze voorwaarde voldoet in alle gevallen dat u op enige wijze het vervoer van de goederen verzorgt of laat verzorgen.

Deze voorwaarde houdt in dat als een particulier een goed zelf laat vervoeren van de ene naar de andere lidstaat, de regeling van de afstandsverkopen niet geldt. Een ondernemer hoeft de regeling niet toe te passen voor de verkopen van goederen die hij in zijn winkel direct afgeeft aan zijn klant. In dat geval is hij immers niet betrokken bij het (eventuele) vervoer van de goederen.

Drempelbedrag per lidstaat

De regeling van afstandsverkopen geldt alleen als de omzet van de leveringen van de goederen, BTW uitgezonderd, naar dezelfde EU-lidstaat in het vorig kalenderjaar of het lopend kalenderjaar het drempelbedrag overschrijdt. Het drempelbedrag geldt dus per EU-lidstaat en dus niet voor alle leveringen aan particulieren en andere (rechts)personen die geen aangiften BTW doen.

Dit betekent concreet het volgende. U hoeft voor de leveringen van goederen die het drempelbedrag vorig of lopend kalenderjaar niet overschreden, de regeling van afstandsverkopen dus niet toe te passen. Als u voor het eerst het drempelbedrag overschrijdt, moet u voor de levering waardoor u het drempelbedrag overschrijdt en alle daaropvolgende leveringen niet langer Nederlandse, maar lokale BTW in rekening brengen.

Als u in het vorige kalenderjaar de drempel heeft overschreden in een EU-lidstaat, moet u voor alle leveringen van goederen die u vervoert of laat vervoeren naar diezelfde EU-lidstaat lokale BTW in rekening brengen. U kunt overigens wel een verzoek indienen om de drempelbedragen niet toe te passen.

Registreren in meerdere EU-landen

Als u goederen verkoopt aan particulieren in andere EU-lidstaten en deze goederen vanuit Nederland naar andere EU-lidstaten verzendt, is de kans groot dat u zich vanwege de regeling van afstandsverkopen in meerdere EU-lidstaten moet gaan registreren en aldaar aangifte BTW moet doen.

Dit kan voor ondernemers die via internet grensoverschrijdende verkopen van goederen verrichten leiden tot fors hoge kosten en tijd die is gemoeid met het voldoen aan aangifte- en betalingsverplichtingen in diverse EU-lidstaten.

Lokale fiscale vertegenwoordiger

Dit geldt in het bijzonder voor niet in de EU-gevestigde ondernemers die goederen invoeren in Nederland om deze vervolgens aan particulieren in de rest van de EU te verkopen. Veel lidstaten stellen namelijk de eis dat niet in de EU-gevestigde ondernemers een lokale fiscale vertegenwoordiger moeten aanstellen om zich lokaal voor de BTW te kunnen registreren om daar aangifte te doen en de verschuldigde BTW te voldoen.

U moet als Nederlandse ondernemer BTW voldoen in de lidstaat van de consument 

Lidstaat van de consument

Met ingang van 1 juli 2021 moet u als u goederen verkoopt aan particulieren BTW voldoen in de lidstaat van de consument. Dat wil zeggen in de lidstaat waar de goederen naar toe worden verzonden. Dit betekent dat u als Nederlandse ondernemer in principe altijd BTW moet voldoen in de lidstaat van de consument. Als u dus goederen verkoopt aan een particulier en deze verzendt naar Frankrijk, bent u Franse BTW verschuldigd.

Drempelbedrag

De EU wil met deze wijziging bereiken dat de BTW altijd toekomt aan de EU-lidstaat van bestemming en niet van verzending zoals nu het geval is, tenzij de drempel wordt overschreden. Om te voorkomen dat u BTW moet voldoen in de diverse EU-lidstaten voor een beperkte omzet of incidentele levering voert de wetgever een drempel van € 10.000 in.

Dit betekent dat als de omzet voor grensoverschrijdende leveringen en diensten in het lopende kalenderjaar niet hoger is dan € 10.000 en dat bedrag ook niet is overschreden in het voorafgaande kalenderjaar, u voor deze prestaties geen lokale BTW verschuldigd bent.

Let op bij de nieuwe drempel van € 10.000
Let wel even op: de nieuwe drempel van € 10.000 voor afstandsverkopen geldt niet per EU-lidstaat maar voor alle grensoverschrijdende goederenleveringen en diensten.

Volgende kalenderjaar

Deze, door de wetgever genoemde drempel voor kleine ondernemers moet ervoor zorgen dat u als Nederlandse ondernemer geen Duitse BTW verschuldigd bent voor een kleine levering aan een Duitse particulier.

Echter, op het moment dat u de drempel van € 10.000 overschrijdt bent u op dat moment in dat kalenderjaar, bijvoorbeeld op 1 december 2022, lokale BTW verschuldigd. In het daarop volgende kalenderjaar, is dit bijvoorbeeld 2023, bent u dan lokale BTW verschuldigd voor alle grensoverschrijdende goederenleveringen en dienstverrichtingen.

U moet zelf nagaan welk lokaal BTW-tarief u moet toepassen

Eénloketsysteem voor aangifte en betaling

De nieuwe regel dat u in principe BTW verschuldigd bent in de lidstaat van de consument leidt ertoe dat u zich in meer lidstaten moet registreren dan nu het geval is om aldaar BTW-aangiften te doen en BTW te voldoen. Ondernemers kunnen er echter voor kiezen om de buitenlandse BTW over deze internetverkopen in de eigen lidstaat aan te geven en te betalen via het zogenoemde éénloketsysteem.

Dit betekent dat als u bijvoorbeeld goederen verkoopt aan particulieren en deze verzendt vanuit Nederland naar acht EU-lidstaten, u de verschuldigde BTW in deze acht EU-lidstaten kan aangeven en betalen via het éénloketsysteem in Nederland.

Het éénloketsysteem is in dat opzicht een grote verlichting van de administratieve lasten om lokaal BTW te voldoen. U moet echter wel nagaan welk lokaal BTW-tarief u moet toepassen. In dat opzicht leidt het nieuwe systeem dus tot een verzwaring van de administratieve lasten.

Volgende maand nog meer over e-commerce

In deel 2, dat over een maand op deze website verschijnt, komt de uitbreiding van het éénloketsysteem voor diensten aan bod. Daarnaast kunt u in het volgende artikel alles lezen over de afschaffing van de BTW-vrijstelling voor invoer van goederen met een waarde van € 22 of minder, en de (nieuwe) invoerregeling. Daarnaast staan we in het volgende artikel stil bij de BTW-plicht van elektronische platforms, en bij de regeling voor post- en koeriersdiensten.