VERDIEPINGSARTIKEL

Teruggaaf van buitenlandse BTW

In uw Nederlandse BTW-aangifte kunt u geen buitenlandse BTW terugvragen. Maar u wilt deze natuurlijk wel weer terug in uw zak hebben. Wanneer kunt u nu een teruggaafverzoek van deze buitenlandse BTW indienen en hoe pakt u dit dan verder nog aan?


22 mei 2020 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


In de Nederlandse BTW-aangifte kunt u alleen uw Nederlandse BTW als voorbelasting opnemen. Heeft u BTW in een ander EU-land betaald en wilt u deze terugvragen, dan moet er om te beginnen sprake zijn van één van de volgende situaties:

 • U betaalt BTW over goederen en diensten die u in een ander EU-land afneemt.
 • U voert goederen of diensten in uit een ander EU-land.
 • U laat goederen van buiten de EU afleveren in de EU.

U kunt in de eerste plaats BTW terugvragen over investeringen die u heeft gedaan in een ander EU-land en kosten die u daar heeft gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten die u maakt tijdens een zakenreis.

Op die kosten drukt buitenlandse BTW. Die BTW kunt u digitaal terugvragen bij de Nederlandse Belastingdienst.

Hoofdregel buitenlandse BTW

Volgens de hoofdregel zit er geen buitenlandse BTW op goederen en diensten die u afneemt in een ander EU-land. Bij goederen verricht uw leverancier immers een intracommunautaire levering en past hij dus het 0%-tarief toe. U bent dan in Nederland BTW verschuldigd over de aankoopprijs.

Is er sprake van een intracommunautaire dienst, dan verlegt de leverancier de BTW naar u. U berekent dan zelf de BTW en geeft deze aan in uw Nederlandse BTW-aangifte.

Buiten de EU

Laat u goederen van buiten de EU afleveren in een EU-land? Dan betaalt u BTW in dat land. Ook dan betaalt u dus buitenlandse BTW. U kunt deze invoer-BTW digitaal terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst.

Stel, u koopt goederen in India en laat deze lossen in Antwerpen. U voert de goederen in België in en u betaalt daarover Belgische BTW. Bij de douane in België doet u invoeraangifte en u krijgt een invoerdocument. De Belgische BTW vraagt u vervolgens terug.

U stuurt het verzoek en het invoerdocument digitaal naar de Nederlandse Belastingdienst. Die Nederlandse Belastingdienst stuurt uw verzoek door naar de Belgische belastingdienst.

Bent u in het andere EU-land geregistreerd als BTW-ondernemer en doet u daar aangifte? Vraag de BTW dan terug via uw buitenlandse BTW-aangifte.

Voorwaarden BTW terugvragen

Het feit dat u BTW heeft betaald in een ander EU-land is bij lange na niet voldoende om die BTW terug te vragen. De fiscus kijkt bij de beoordeling van uw verzoek of u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
 • U doet geen aangifte in het EU-land waar u BTW terugvraagt.
 • U betaalt in het EU-land BTW over goederen, diensten of invoer.
 • U gebruikt de door u gekochte goederen en diensten voor bedrijfsactiviteiten die met BTW belast zijn.
 • Het BTW-bedrag dat u terugvraagt ligt boven het drempelbedrag.

Drempelbedragen BTW-teruggaaf

Voor een BTW-teruggaaf zijn er drempelbedragen. Het drempelbedrag is afhankelijk van het moment van aangifte.

Doet u een verzoek na afloop van een kalenderjaar, dan moet het BTW-bedrag minstens € 50 zijn.

Doet u een verzoek over een kwartaal? Dan moet het BTW-bedrag ten minste € 400 zijn.

Wilt u een verzoek doen over een kortere periode dan een kwartaal? Informeer dan bij de fiscale autoriteiten van het EU-land van teruggaaf of ze dat accepteren. Zo’n verzoek wordt meestal geaccepteerd als de maand december in de teruggaafperiode is opgenomen.

Bedragen onder de drempelbedragen kunt u ook terugvragen, maar het EU-land van teruggaaf beslist of het uw verzoek in behandeling neemt.

Bent u een aantal facturen vergeten in uw kwartaalverzoeken? Dan kunt u per kalenderjaar meerdere verzoeken doen. Vermeld dan in uw verzoek alleen de facturen die u nog niet heeft verzonden. Het BTW-bedrag dat u terugvraagt moet wel ten minste € 50 zijn.

Vereisten

Voor ieder EU-land moet u een apart verzoek om teruggaaf van BTW doen. Daarbij moet u rekening houden met verschillende vereisten. In het document ‘Vereisten voor verzoek om teruggaaf BTW uit andere EU-landen’ vindt u per EU-land de (factuur) vereisten die gelden bij een verzoek om teruggaaf van BTW. Dit document is te downloaden via de website van de Belastingdienst.

U kunt de BTW die u in een ander EU-land heeft betaald terugvragen op een speciale website van de Belastingdienst, namelijk https://eubtw.belastingdienst.nl/netp. Voor het indienen van een verzoek heeft u inloggegevens nodig. Deze vraagt u aan met het hulpmiddel ‘Aanvraag inloggegevens voor terugvragen BTW uit andere EU-landen’.

Om een nieuw verzoek om teruggaaf van BTW te doen, klikt u in het onderdeel ‘Uw teruggaafverzoeken’ op ‘Nieuw verzoek’. Daar selecteert u het EU-land van teruggaaf en vult u het tijdvak in van teruggaaf en het bankrekeningnummer waarop de teruggaaf moet worden gestort. Daarna vult u het formulier verder in.

Vereenvoudigde factuur

U kunt ook BTW terugvragen van een vereenvoudigde factuur. Een vereenvoudigde factuur is in alle EU-landen als het totaalbedrag niet hoger is dan € 100. Een vereenvoudigde factuur bevat in ieder geval:

 • de factuurdatum;
 • identiteit leverancier of dienstverlener;
 • de aard van de geleverde goederen of diensten;
 • het te betalen BTW-bedrag of gegevens waarmee dit bedrag kan worden berekend.

Heeft de factuur geen nummer, dan moet u deze factuur zelf een nummer geven. Let u daarbij op dat u elk factuurnummer maar één keer mag gebruiken.

Elektronische kopie meesturen

Een groot aantal EU-landen verlangen dat u een elektronische kopie meestuurt van uw facturen of invoerdocumenten als het bedrag exclusief BTW € 1.000 of meer bedraagt. Voor brandstof geldt in principe een minimumbedrag van € 250. Landen met een andere valuta dan de euro gebruiken dezelfde drempelbedragen in hun nationale munteenheid.

De belastingdienst van het EU-land van teruggaaf moet binnen 4 maanden op het teruggaafverzoek beslissen. Vraagt dat EU-land om aanvullende informatie, dan kan dit worden verlengd met nogmaals 4 maanden.

Als het langer dan 15 dagen duurde voordat de Nederlandse Belastingdienst uw teruggaafverzoek doorstuurde naar het land van teruggaaf, heeft u recht op een coulancerente. U heeft ook recht op een rentevergoeding als de belastingdienst van het andere EU-land niet binnen 4 maanden reageert of het bedrag niet binnen 10 werkdagen na het verstrijken van de viermaandentermijn is uitbetaald.

Geen teruggaaf BTW

U kunt de door u betaalde buitenlandse BTW in de volgende situaties niet terugvragen:

 • U bent geen ondernemer voor de BTW.
 • U levert uitsluitend vrijgestelde goederen of diensten.
 • U heeft een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de BTW.

Voor 1 oktober binnen

Uw verzoek moet bij de Belastingdienst binnen zijn vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u BTW terugvraagt. Verzoeken die hierna binnenkomen, worden mogelijk door het andere EU-land niet meer in behandeling genomen.

Wacht niet tot eind september. Vraag zo snel mogelijk uw BTW terug om problemen bij het inloggen te voorkomen. Uw verzoek wordt dan ook eerder behandeld.