VERDIEPINGSARTIKEL

Uitzonderingen op hoofdregels van plaats van dienst

Voor het vaststellen van de plaats van dienst zijn er twee simpele hoofdregels. Een hoofdregel voor diensten die u verricht aan andere BTW-ondernemers. In dat geval is de dienst belast in het land van de afnemer.

De tweede hoofdregel ziet op diensten die u levert aan niet-ondernemers. Dan is de plaats van dienst die van de dienstverlener. Maar zoals altijd zijn er natuurlijk weer uitzonderingen op deze hoofdregels.


16 september 2019 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement online.


U moet voor de heffing van BTW niet alleen weten of u zakendoet met een ondernemer of een niet-ondernemer. Ook het soort dienst is bepalend voor de BTW-regels die u moet toepassen. Er zijn namelijk een aantal soorten diensten die niet de hoofdregels volgen.

Digitale diensten zijn bijvoorbeeld belast in het land waar uw klant woont of gevestigd is. De hoofdregel bij business-to-business dat een intracommunautaire dienst belast is in het land van de afnemer geldt niet als u één van de onderstaande diensten verricht aan een ondernemer in een andere EU-land:

 • diensten met betrekking tot onroerende zaken, waaronder onderhoud;
 • diensten die te maken hebben met cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of onderwijs;
 • diensten bestaande uit personenvervoer;
 • kortdurend verhuur van vervoermiddelen;
 • diensten van restaurants en cateringbedrijven.

Voorbeelden van diensten onroerende zaak

Onder diensten met betrekking tot onroerende zaken vallen ook de diensten door experts en makelaars in onroerende zaken. Denk bijvoorbeeld aan een Nederlandse stukadoor die het pand van een Duitse ondernemer in Berlijn opnieuw gaat stuken. Hij verricht een belaste prestatie in Duitsland.

Denk ook aan voorbereidende diensten, zoals diensten van architecten, aan het verlenen van gebruiksrechten op een onroerende zaak en het verstrekken van accommodatie in een hotelbedrijf.

Sport

Deze diensten zijn belast in het land waar de dienst plaatsvindt, waardoor de BTW soms verlegd is en soms niet. Werkzaamheden aan onroerende zaken zijn belast daar waar de onroerende zaak is gelegen. Het is duidelijk waar een onroerende zaak is gelegen, zodat het simpel is daar voor de BTW bij aan te sluiten.

Diensten die te maken hebben met het verlenen van toegang tot evenementen op het gebied van cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning en onderwijs zijn belast daar waar de activiteiten feitelijk plaatsvinden. Denk aan concerten en cabaretvoorstellingen.

Intellectuele diensten

Intellectuele diensten aan een afnemer in een andere EU-land worden belast daar waar de dienstverrichter is gevestigd. Onder intellectuele diensten vallen diensten door adviseurs, ingenieurs, advocaten of accountants.

Personenvervoer

Voor personenvervoersdiensten geldt geen verandering ten opzichte van de oude regeling. De plaats van personenvervoersdiensten is de plaats waar de vervoersdienst plaatsvindt, dit naar verhouding van de afgelegde afstanden. Deze diensten worden belast daar waar de feitelijke handelingen van het vervoer plaatsvinden, naar verhouding van de afgelegde afstanden.

Verhuur

De plaats van kortdurende verhuur van een vervoermiddel is de plaats waar het vervoermiddel daadwerkelijk ter beschikking van de afnemer wordt gesteld. Kortdurende verhuur is het ononderbroken bezit of gebruik van het vervoermiddel gedurende een periode van maximaal dertig dagen, waarbij voor schepen een termijn van maximaal negentig dagen geldt. Is er geen sprake van kortdurende verhuur, dan is de dienst belast in het land van de afnemer, dus de hoofdregel.

Restaurants

Restaurant- en cateringdiensten zijn belast op de plaats waar de dranken en spijzen worden verstrekt. Als u bijvoorbeeld in Athene als ondernemer een (zakelijk) glas wijn drinkt in een bar, krijgt u Griekse BTW in rekening gebracht. Gaat het om restaurant- en cateringdiensten voor verbruik aan boord van een schip, vliegtuig of trein, dan is de dienst belast in het land van vertrek van het passagiersvervoer.

Particulieren

Levert u diensten aan zowel ondernemers als aan niet-ondernemers, dan moet u opletten welke hoedanigheid de afnemer heeft. Want een dienst die u levert aan een niet-ondernemer – dus bij business-to-consumer – is belast in het land van de dienstverlener. Aan een nietondernemer zult u dan ook vaak Nederlandse BTW in rekening brengen.

De verleggingsregeling geldt nooit voor nietondernemers. Alle uitzonderingen die hiervoor zijn genoemd gelden ook voor diensten die u levert aan niet-ondernemers. Daarnaast gelden nog een aantal specifieke uitzonderingen:

 • activiteiten die met goederenvervoer samenhangen, worden belast in het land waar de diensten daadwerkelijk zijn verricht;
 • diensten die bestaan uit intracommunautair goederenvervoer worden belast op de plaats van vertrek;
 • diensten die bestaan uit goederenvervoer, met uitzondering van intracommunautair goederenvervoer, worden belast daar waar de feitelijke handeling van het vervoer plaatsvindt, naar verhouding van afgelegde afstand;
 • werkzaamheden aan roerende zaken, waaronder onderzoek door deskundigen, zijn belast in het land waar de diensten worden verricht;
 • langdurend verhuur van vervoermiddelen wordt belast in het land waar de afnemer is gevestigd. Voor de langetermijnverhuur van pleziervaartuigen sluit u aan bij het land waar het pleziervaartuig ter beschikking is gesteld;
 • diensten door tussenpersonen worden belast in het land waar de onderliggende dienst wordt verricht;
 • digitale diensten zijn belast daar waar de afnemer woonachtig is.

Kort een vrachtauto huren in Duitsland

U huurt als BTW-ondernemer een vrachtauto in Duitsland voor een periode van twee weken. Het gaat hier om een ononderbroken gebruik van een vervoermiddel gedurende een periode van maximaal dertig dagen. Deze dienst valt onder kortdurend verhuur van een vervoermiddel en is daarom belast in Duitsland. Als u de vrachtauto voor een jaar leaset, is de dienst belast in Nederland.

Samenhangend

Onder samenhangende diensten die met vervoer te maken hebben vallen laden, lossen, intern vervoer en soortgelijke activiteiten. Naast deze prestaties zijn ook expertises en werkzaamheden aan roerende zaken belast daar waar men de prestaties daadwerkelijk verricht. Dus als een automonteur uit Breda in Gent een auto gaat repareren van een Belgische particulier, is de dienst belast in België.

Opletten met digitale diensten in EU-landen

Digitale diensten zijn belast in het land waar uw klant woont of is gevestigd. Is de klant een ondernemer, dan verlegt u de BTW.

Grensbedrag

Sinds 1 januari 2019 moet u bij de levering van digitale diensten aan niet-ondernemers in andere EU-landen rekening houden met een grensbedrag van € 10.000. Is uw omzet daarvan in één kalenderjaar, én het kalenderjaar ervoor, niet meer dan € 10.000? Dan moet u de BTW over deze diensten aangeven en afdragen in Nederland.

Tot 1 januari 2019 waren deze diensten belast in het woonland van de klant. Wilt u toch BTW aangeven en afdragen in het EU-land van de particulieren waaraan u levert? Dan moet u zich in deze EUlanden registreren en BTW-aangifte doen volgens de regels van dat land. U kunt ook de MOSS-regeling gebruiken.

Goederenvervoer

Onder intracommunautaire goederenvervoersdiensten valt het vervoer van goederen waarvan de plaats van vertrek en van aankomst in verschillende EU-landen zijn gelegen. Als u deze verricht aan nietondernemers, zijn deze belast op de plaats van vertrek. Een ondernemer die voor een Nederlandse particulier goederen ophaalt in Frankrijk en hier aflevert, verricht een intracommunautaire vervoersdienst die belast is in Frankrijk.

MOSS-regeling

U kunt voor de levering van diensten aan particulieren gebruikmaken van de Mini One Stop Shop-regeling (MOSSregeling). U geeft de BTW over deze diensten aan via één land: het land waar u hiervoor geregistreerd staat.

Er bestaan twee MOSS-regelingen: de EUregeling en de niet-EU-regeling. U kunt zich hier registreren als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft hier een hoofdvestiging.
 • Uw hoofdvestiging is buiten de EU gevestigd, maar u heeft een vaste inrichting in Nederland.