OR is goede partij bij opstellen budget

Veel organisaties stellen aan het eind van het jaar hun budgetten voor het komende jaar vast. De ondernemingsraad (OR) is serieuze deelnemer aan dit proces. De WOR geeft de OR namelijk verschillende bevoegdheden.

9 november 2018 | Door redactie

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de OR bevoegdheden in het budgetteringsproces. De OR heeft immers de taak om het financiële beleid te controleren en te kijken of de belangen van de organisatie en de achterban in evenwicht zijn. Voor de bestuurder kan een goede verhouding met de OR vruchten afwerpen. De OR kan immers fungeren als klankbord, of als extra communicatiekanaal om de werknemers te bereiken. Bij het bepalen van de budgetten kan de OR draagvlak creëren onder de achterban voor de te maken keuzes.

Bevoegdheden OR bij budgetteren

De belangrijkste bevoegdheden van de OR bij budgetteren zijn:

  • het informatierecht (artikel 24 en 31 WOR); de OR heeft passief en actief informatierecht. Volgens het passief informatierecht moet de werkgever de OR informeren over activiteiten en resultaten van het voorgaande en het komende jaar. Het actief informatierecht geeft de OR de bevoegdheid om alle informatie op te vragen die nodig is om het OR-werk uit te voeren.
  • het overlegrecht (artikel 23 en 24 WOR); dit recht geeft de OR de mogelijkheid om de werkgever om overleg. Dit kan ook over budgetten gaan. De werkgever moet ieder halfjaar overleg met de OR voeren over de algemene gang van zaken.
  • het adviesrecht (artikel 25 WOR); de OR heeft adviesrecht over belangrijke investeringen. Van een belangrijke investering is bijvoorbeeld sprake bij investeringen in de automatisering of een nieuw gebouw, of het vervangen van machines.
  • het initiatiefrecht (artikel 23 WOR); volgens het initiatiefrecht heeft een OR heeft het recht om de werkgever voorstellen te doen. Dit kan bijvoorbeeld de organisatie betreffen, de arbeidsomstandigheden of financiën. Voorstellen over budgetten vallen hier ook onder.

Voordelen vaste financiële OR-commissie

Een goede manier voor de OR om deel te nemen aan het budgetteringsproces, is om een financiële OR-commissie in te stellen. Deze commissie richt zich volledig op de financiën van de organisatie en adviseert de OR daarover. Een voordeel van een vaste financiële commissie is dat daar ook werknemers lid van kunnen zijn die geen OR-lid zijn (artikel 15 WOR). Dit kan de OR dus ook een tijdsbesparing opleveren. De OR kan voor deze commissie het beste werknemers uitnodigen die de nodige ervaring hebben en bijvoorbeeld werkzaam zijn op financieel gebied. Dit maakt het gemakkelijker voor de OR om een serieuze rol te spelen in het budgetteringsproces.