Buitenlandse zekerheid niet altijd onbelast

20 januari 2016 | Door redactie

Voor werknemers die niet in Nederland sociaal verzekerd zijn, gelden aparte regels voor de premies van hun buitenlandse sociale verzekeringen. Onlangs werden de regels geactualiseerd voor de fiscale behandeling van buitenlandse socialezekerheidsstelsels in de Nederlandse loonaangifte. Per land zijn de regels verschillend.

Werknemers die niet in Nederland sociaal verzekerd zijn, maar in het buitenland, vormen bij de loonaangifte een uitdaging voor de werkgever. Per land gelden namelijk aparte regels voor de fiscale behandeling van de buitenlandse verzekeringspremies. Deze regels zijn onlangs geactualiseerd (tool). Voor werkgevers is dit belangrijk, omdat sommige buitenlandse socialezekerheidspremies niet tot het belastbaar loon van de werknemer gerekend hoeven te worden – net zoals de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) niet tot het belastbaar loon van Nederlandse werknemers gerekend hoeft te worden. Dit geldt echter niet voor alle buitenlandse sociale premies.

Werkgeverspremies kunnen als belastbaar loon kwalificeren

Werknemers die in Nederland belastingplichtig zijn, maar in het buitenland sociaal verzekerd zijn, hebben mogelijk een ander nettoloon dan Nederlandse werknemers. Dat komt doordat het per land verschilt of de socialezekerheidspremies tot het belastbaar loon van de werknemer gerekend moeten worden. Voor werknemers die in België sociaal verzekerd zijn, geldt bijvoorbeeld dat:

  • de werknemerspremies Rijksbijdrage sociale zekerheid (RSZ) en Bijzondere bijdrage sociale zekerheid (BBSZ) van het brutoloon van de werknemer afgetrokken mogen worden en dat de werkgeverspremies niet bij het belastbaar loon van de werknemer geteld hoeven te worden;
  • de werkgeverspremie Aanvullende hospitalisatieverzekering bij het belastbaar loon van de werknemer gerekend moet worden, onder aftrek van de premie die bij de werknemer ingehouden wordt;
  • de werknemerspremie Vlaamse zorgverzekering bij het belastbaar loon van de werknemer gerekend moet worden.

Voorkom naheffing door juiste loonheffingen

Het is voor werkgevers belangrijk om de loonbelasting/premie volksverzekeringen correct in te houden en af te dragen. Dat werkt voor werknemers die onder een buitenlands sociaalzekerheidsstelsel vallen anders dan voor werknemers die onder het Nederlandse stelsel vallen. Werkgevers moeten dus voor iedere werknemer die deelneemt aan een buitenlands stelsel apart de fiscale gevolgen in Nederland beoordelen. Valt een  werknemer niet onder de Nederlandse regels, dan heeft de werkgever de herleidingsregels nodig om vast te stellen welk bedrag hij aan loonbelasting moet inhouden en afdragen.