Check per 1 maart melding buitenlandse opdrachtnemer!

Als een organisatie werkt met opdrachtnemers uit het buitenland, moet de opdrachtgever vanaf 1 maart controleren of zij zich wel inschrijven bij het online meldpunt van de overheid. Doet hij dat niet, dan kan hem dat duur komen te staan. Hij is dan mede-aansprakelijkheid en kan een fikse boete krijgen.

17 februari 2020 | Door redactie

Per 1 maart 2020 geldt door een wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) een meldingsplicht voor buitenlandse dienstverleners en zelfstandigen die in Nederland een tijdelijke opdracht uitvoeren. Organisaties hebben vanaf die datum daardoor 3 nieuwe verplichtingen als zij zakendoen met een buitenlandse opdrachtnemer. Ze moeten dan namelijk:

  • controleren of de opdrachtnemers zich inschrijven bij het nieuwe online meldloket van de overheid;
  • controleren of de gegevens die de buitenlandse opdrachtnemer invoert wel correct zijn en;
  • de gegevens die de opdrachtnemer invoert, corrigeren als dat nodig is.

Doet de opdrachtgever dat niet, dan is hij mede-aansprakelijk voor de foutieve gegevens en kan hij een flinke boete krijgen.

Fraude en uitbuiting voorkomen

De bedoeling van het meldpunt is om fraude en uitbuiting bij (onder-)aanneming en detachering beter te bestrijden. Buitenlandse opdrachtnemers moeten in het loket onder meer aangeven welke werkzaamheden zij zullen verrichten, in welke periode zij dat doen en of zij werknemers met zich meebrengen. Ook de komst van buitenlandse gedetacheerde werknemers moet worden gemeld. Deze regeling geldt voor alle EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland. Tijdelijke opdrachten die voor maart 2020 zijn begonnen, hoeven niet te worden gemeld.

Niet alles melden

Als opdrachtgever moet uw organisatie controleren of de opdrachtnemer zich netjes gemeld heeft en of de melding juist is. De opdrachtgever ontvangt bericht als de buitenlandse werkgever of zelfstandige zijn komst heeft gemeld en kan deze melding online inzien en controleren. De melding bevat de gegevens van de opdrachtnemer en de werknemers die voor uw organisatie komen werken, het adres van de werkplek, een beschrijving van de werkzaamheden en hoe lang deze duren. Staan er onjuistheden in de melding, dan moet dit bij het meldloket gemeld worden.

Veel partijen kunnen controleren

Inspectie SZW controleert of de buitenlandse opdrachtnemer zich aan de regels houdt, maar ook of de Nederlandse opdrachtgever de wetgeving niet ontduikt. Daarnaast hebben ook de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) direct toegang tot de meldingen en kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gegevens opvragen uit het meldloket als een gedetacheerde vreemdeling een verblijfsvergunning nodig heeft. Verder mogen vakbonden en werkgeversorganisaties gegevens opvragen uit het meldloket om naleving van cao-bepalingen te controleren.