Eerste Kamer akkoord met herziene detacheringsrichtlijn

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn vandaag aangenomen. Door deze herziening krijgen arbeidskrachten die binnen de Europese Unie (EU) gedetacheerd worden, meer rechten.

30 juni 2020 | Door redactie

Nadat in mei de Tweede Kamer al had ingestemd met het wetsvoorstel, heeft nu ook de Eerste Kamer de nieuwe regels aanvaard. Het wetsvoorstel implementeert de wijzigingen die vanuit de EU zijn doorgevoerd in de Europese detacheringsrichtlijn. Deze detacheringsrichtlijn bevat regels voor grensoverschrijdende detacheringen binnen de EU. De implementatie van de herziene richtlijn moet Nederland uiterlijk eind juli in de nationale wetgeving hebben verwerkt. Het uitgangspunt van de herziening is een gelijke beloning voor hetzelfde werk op dezelfde plaats.

Aanvullende beloningen voor gedetacheerde

Onder de huidige richtlijn moet een werkgever aan de gedetacheerde minstens het minimumloon en de minimumvakantiebijslag van het gastland bieden. Onder de nieuwe regels zijn vanaf de start van de opdracht ook aanvullende beloningen verschuldigd. Wat onder deze beloningen wordt verstaan, mogen lidstaten zelf bepalen. Ze moeten dit op een overheidssite, zoals rijksoverheid.nl, publiceren. In Nederland gaat het onder meer om bonusbetalingen, eindejaarsuitkeringen, overwerktoeslagen en periodieken. Ook bepalingen uit een algemeen verbindend verklaarde cao zijn van toepassing, met uitzondering van een aanvullende pensioenregeling.

Na 12 maanden detachering nog meer rechten

Als arbeidskrachten langer dan 12 maanden (of bij uitstel 18 maanden) naar een ander EU-land zijn gedetacheerd, gelden vrijwel alle wettelijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van dat land. Vervangt de werkgever de arbeidskracht maar gaat de vervanger op dezelfde plek hetzelfde werk uitvoeren, dan telt deze detachering mee voor de termijn van 12 maanden. Dat moet omzeiling van de termijn voorkomen. Hoewel dit alles de rechten van buitenlandse werknemers verbetert, verwachten de vakbonden dat er meer nodig is om voor gelijk loon bij gelijk werk te zorgen.