Subsidie maakt werken met statushouder aantrekkelijker

4 juli 2024 | Door redactie

Werkgevers kunnen tot en met 2026 jaarlijks maximaal € 24.000 subsidie krijgen voor activiteiten die de cultuur- en taalverschillen tussen statushouders en de overige werknemers verkleinen. Dit moet het aantrekkelijker maken om statushouders in dienst te nemen.

Het werken met een statushouder (een vluchteling met een verblijfsstatus) vraagt vanwege de cultuurverschillen en de taalbarrière om extra begeleiding, wat het minder aantrekkelijk kan maken voor werkgevers om een statushouder in dienst te nemen. Om dit euvel te verhelpen, is de Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders (SOWIS) in het leven geroepen.

Duurzaam in dienst nemen van statushouder

Via de subsidieregeling is er tot en met 2026 € 10,5 miljoen beschikbaar om werkgevers te ondersteunen bij het duurzaam in dienst nemen van statushouders. Werkgevers kunnen de subsidie gebruiken voor activiteiten op de werkvloer gericht op het verkleinen van de taal- en cultuurverschillen. Voor dit kalenderjaar is er maximaal € 2,5 miljoen beschikbaar.
Werkgevers kunnen jaarlijks maximaal één subsidieaanvraag indienen voor maximaal vier statushouders tegelijk. De subsidie bedraagt:

  • € 8.000 bij één statushouder;
  • € 14.000 bij twee statushouders;
  • € 19.000 bij drie statushouders; en
  • € 24.000 bij vier statushouders.

Statushouder moet contract van minimaal één jaar hebben

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet aan de volgende twee voorwaarden worden voldaan:

  • Een werkgever moet in een activiteitenplan aangeven hoe hij de begeleiding organiseert, op welke manier de (bedrijfs)cultuur wordt bijgebracht en hoe de Nederlandse (vak)taal wordt geleerd.
  • De statushouder moet werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst van minstens 20 uur per week en voor de duur van minimaal één jaar.

De betreffende arbeidsovereenkomst mag niet vóór 1 januari 2024 zijn overeengekomen en de statushouder mag voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst niet eerder betaalde arbeid hebben verricht voor de werkgever. Daarnaast mag de werkgever de activiteiten niet via een andere regeling financieren. Voor de uitvoering van de activiteiten kan een werkgever gebruikmaken van externe partijen, zoals aanbieders van taaltrainingen. Meer informatie over geschikte partijen is te vinden via het regionale Werkgeversservicepunt of via brancheverenigingen.

Beoordelingskader voor subsidieaanvragen

Het aanvraagtijdvak in 2024 loopt van maandag 2 september 9.00 uur tot en met maandag 30 september en de subsidieaanvraag verloopt via uitvoeringvanbeleidszw.nl. Subsidieaanvragen worden beoordeeld op volledigheid en aan de hand van een beoordelingskader. De subsidie wordt vervolgens op volgorde van binnenkomst verdeeld. Dat betekent: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.
De aanvraagtijdvakken en subsidieplafonds voor 2025 en 2026 worden uiterlijk drie maanden vóór openstelling van de aanvraagtijdvakken van de betreffende jaren bekendgemaakt.

Handreiking voor werkgevers

Om werkgevers te helpen bij het effectief vormgeven van de begeleiding van statushouders op de werkvloer, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een handreiking gepubliceerd. Hierin staan de belangrijkste aandachtspunten bij het begeleiden van statushouders op de werkvloer, concrete acties en praktijkvoorbeelden van andere werkgevers.