Wetsvoorstel voor meldingsplicht buitenlanders

11 februari 2016 | Door redactie

Buitenlandse werkgevers die personeel detacheren naar Nederland, krijgen mogelijk te maken met een meldplicht. Op die manier wil minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erop toezien dat buitenlandse werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden als Nederlandse werknemers krijgen. Het bijbehorende wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie heeft als doel de handhaving van de Europese detacheringsrichtlijn te verbeteren. Een belangrijk onderdeel is de invoering van een meldingsplicht. Deze houdt in dat veel werkgevers voor detachering van personeel naar Nederland bepaalde informatie moeten administreren en doorgeven aan Inspectie SZW. Het gaat om identiteitsgegevens, maar ook om de aard, plaats en duur van het werk en de toepassing van socialezekerheidsregelingen. De plicht zal ook voor sommige zelfstandigen gelden en kan de meldingsplicht van de Wet arbeid vreemdelingen soms vervangen.

Overtreden wet kan tot hoge boete leiden

Vorig jaar stemde de ministerraad al in met de meldingsplicht, waarna het wetsvoorstel ter advies naar de Raad van State werd gestuurd. De Raad heeft onder meer geadviseerd om de hoogte van de boete die Inspectie SZW (tools) toe kan kennen als een werkgever of zelfstandige zich een keer niet aan de meldingsplicht houdt, te verlagen. De boete bedraagt maximaal € 20.250 en dat vindt de Raad niet in verhouding staan met de overtreding als de werkgever goede bedoelingen heeft en onbewust de melding vergeet. Asscher heeft echter aangegeven het maximum aan te houden.

Wetsvoorstel is vervanging van de WAGA

Op dit moment moeten buitenlandse werkgevers rekening houden met de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (WAGA). De WAGA bepaalt dat een aantal rechten op het gebied van arbeidsvoorwaarden – zoals het minimumloon – ook gelden voor werknemers die tijdelijk in Nederland werken met een contract dat niet is gebaseerd op het Nederlandse recht. De WAGA is een uitwerking van de Europese detacheringsrichtlijn. Om deze beter te kunnen handhaven, is er in 2014 een handhavingsrichtlijn opgesteld die Nederland voor de zomer moet implementeren. Gaat de Tweede Kamer akkoord met het bijbehorende wetsvoorstel, dan vervangt deze de WAGA.