Cao-avv sinds 1 juli 2015 met één jaar verlengen

Sinds 1 juli 2015 kunnen cao-partijen een aanvraag doen om de algemeenverbindendverklaring (avv) van de cao met maximaal één jaar te verlengen. Dat komt door de inwerkingtreding van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS).

3 juli 2015 | Door redactie

De WAS wil oneerlijke concurrentie indammen en de cao-naleving en handhaving verbeteren. Daarom is in de WAS opgenomen dat vanaf 1 juli 2015 ook de avv van een cao kan worden verlengd. De cao-partijen zullen hiervoor gezamenlijk een verzoek moeten indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De verlenging van de avv duurt maximaal een jaar en is eenmalig. Wordt er in de tussentijd een nieuwe cao overeengekomen, dan zullen de cao-partijen hier een nieuwe avv voor moeten aanvragen.

Algemeenverbindendverklaring cao aanvragen bij SZW

Als de partijen die een bedrijfstak-cao hebben afgesloten en (bepaalde bepalingen van) de cao voor de gehele bedrijfstak willen laten gelden, kunnen zij bij het ministerie van SZW een avv aanvragen. Verklaart SZW de cao(-bepalingen) algemeen bindend, dan gelden deze in principe voor alle organisaties die onder de betreffende cao vallen. Momenteel verloopt de avv uiterlijk bij afloop van de cao, ook als er sprake is van een stilzwijgende verlenging. Een cao kan elke keer weer met een jaar worden verlengd. Werkgevers die geen lid zijn van een werkgeversvereniging die de cao heeft afgesloten, zijn dan niet meer gebonden aan de cao en kunnen dan binnen de wettelijke kaders hun eigen gang gaan (totdat er een avv voor een nieuwe cao is toegekend). Dat kan voor oneerlijke concurrentie zorgen.

Bijlagen bij dit bericht