Niet in de OR, maar wel in de COR

Als een organisatie een centrale ondernemingsraad (COR) heeft, kan een OR-lid zich ook voor de COR verkiesbaar stellen. In principe kunnen alleen OR-leden zitting nemen in de COR. Er is echter een uitzondering op deze regel.

6 januari 2021 | Door redactie

Volgens artikel 34 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bestaat de COR uit afgevaardigden van de onderliggende ondernemingsraden. Een werknemer die zijn OR-lidmaatschap beëindigt, moet in principe dus ook stoppen met zijn COR-werk. Dit staat in het vijfde lid van artikel 34 WOR. Dit is echter niet altijd bevorderlijk voor de continuïteit van de medezeggenschap. Gelukkig valt hier soms nog wel een mouw aan te passen.

Vrijstelling van OR-taken

Als het OR-lid bij de volgende OR-verkiezingen (toolbox) niet wordt herkozen, betekent dat het einde van zijn OR-lidmaatschap, en dus automatisch ook van zijn werkzaamheden voor de COR. Besluit een (C)OR-lid echter zelf om zijn lidmaatschap neer te leggen, bijvoorbeeld omdat het werk voor twee medezeggenschapsorganen hem te veel tijd kost of omdat zijn hart bij de COR ligt, dan hoeft het nog geen einde oefening te zijn. Als hij zijn COR-lidmaatschap graag wil voortzetten, kan de OR overwegen om hem vrijstelling te geven van zijn OR-taken. Hij blijft dan officieel OR-lid, maar richt zich hoofdzakelijk op de COR. Zolang hij zijn vertegenwoordigende rol in de OR inhoud geeft, is dit toegestaan. Hij moet dus wel regelmatig met zijn OR blijven overleggen over de thema’s die in de COR aan de orde zijn.

Geen eigen OR, wel vertegenwoordiging in de COR

De kans bestaat ook dat een organisatie te klein is om een eigen OR te hebben, terwijl er wel een overkoepelende COR is. Ook met die mogelijkheid houdt de WOR rekening. Als een organisatie geen OR heeft, mogen de werknemers namelijk één of meer vertegenwoordigers aanwijzen voor de COR. Dit staat in het vierde lid van artikel 34 WOR. Hoe dat moet gebeuren, is vastgelegd in het COR-reglement. Is er wel een personeelsvertegenwoordiging (PVT), dan kan de PVT eventueel één van zijn leden afvaardigen.