Is het verstandig om een centrale ondernemingsraad op te richten?

19 oktober 2020

In onze organisatie zijn sinds kort 2 ondernemingsraden actief. Is het verstandig om een centrale ondernemingsraad op te richten?

Zolang er geen COR is ingesteld, adviseert of verleent elke OR instemming voor het eigen organisatieonderdeel. Bij iedere locatie kunnen er immers specifieke bijzonderheden zijn, waardoor de ene OR wel instemt en de andere niet. Vaak maken nauw betrokken ondernemingsraden onderling afspraken over wie zich in welke onderwerpen verdiept. Dit gebeurt meestal vanuit praktisch oogpunt of omdat de ene OR op bepaald vlak meer expertise in huis heeft dan de andere. Deze moeten dan schriftelijk zijn vastgelegd.

Getrapte medezeggenschap

Uw bestuurder kan ook een centrale ondernemingsraad (COR) instellen als dit bevorderlijk is voor de uitvoering van de Wet op de ondernemingsraden (artikel 33 WOR). Een COR wordt gekozen uit de onderliggende ondernemingsraden.

Met een COR ontstaat er een vorm van getrapte medezeggenschap, waarbij verschillende divisies of vestigingen ieder hun eigen OR hebben en de COR fungeert als overkoepelend medezeggenschapsorgaan voor de hele organisatie. In artikel 35, lid 1 WOR staat wanneer de COR (of een groepsondernemingsraad) een onderwerp in behandeling neemt. Als een onderwerp betrekking heeft op de hele organisatie of een meerderheid van de organisatieonderdelen, is de COR aan zet. Heeft een onderwerp geen gemeenschappelijk belang, dan buigt de OR van het betreffende organisatieonderdeel zich erover.

Zonder COR kunnen er bij onderwerpen van gemeenschappelijk belang, meerdere formele adviezen van de verschillende ondernemingsraden op tafel komen. Deze adviezen zijn mogelijk tegenstrijdig aan elkaar. Dit is niet wenselijk. Is dit regelmatig het geval, dan is het beter om een COR in te stellen.