Een formeel opleidingsbeleid invoeren

5 juni 2013 | Door redactie

Heeft uw organisatie geen formeel leer- en opleidingsbeleid maar vindt uw directie het belangrijk dat dit er wel komt, dan moet u een aantal stappen zetten. Voordat u een opleidingsplan opstelt, moet u een duidelijke visie op scholing formuleren en de leerbehoefte in kaart brengen.

Bij het invoeren van een leer- en opleidingsbeleid moet u eerst samen met de directie een visie op opleiden formuleren. In welke richting moeten werknemers zich de komende jaren gaan ontwikkelen? Kijk ook naar eventuele bestaande afspraken over opleiding en coaching. De tweede stap is om de leerbehoefte te inventariseren. Maak per functie een competentieprofiel en bepaal in hoeverre medewerkers al aan dit profiel voldoen.

OR betrekken bij opleidingsbeleid

Betrek bij het opstellen van het opleidings(jaar)plan de ondernemingsraad (OR). De OR kan advies geven over de leer- en coachingsactiviteiten en u ondersteunen bij de onderbouwing van het plan. De ondernemingsraad kan er ook op toezien dat het plan een goede afspiegeling is van enerzijds de werknemersbelangen en anderzijds de organisatiebelangen.

Leeractiviteiten bij opleidingsbeleid

Bij de uitvoering van het opleidingsbeleid is het van belang dat u de leeractiviteiten goed organiseert en de werkomgeving inricht op leren in de praktijk. Als werknemers bijvoorbeeld aan e-learning doen, moeten ze over goed werkende computers met een internetverbinding beschikken. Ook leidinggevenden moet u bij het opstellen van opleidingsbeleid betrekken. Zij kunnen immers invloed uitoefenen op het leerproces van hun medewerkers en opbouwende kritiek kunnen geven als medewerkers onvoldoende vooruitgang boeken.
Vergeet ook niet om de leer- en opleidingsactiviteiten geregeld te evalueren en hiervan verslag te doen aan uw directie. De opleidingsbehoefte kan  immers wijzigen, bijvoorbeeld door nieuwe technologie of andere eisen vanuit de markt. Kijk ook eens naar de tool Een opleidingsplan maken, die bij uw opleidingsbeleid van pas kan komen.