Dwing de fiscus om uw bezwaar af te handelen!

12 maart 2012 | Door redactie

Bent u het niet eens met de aanslag van de Belastingdienst dan kunt u natuurlijk bezwaar aantekenen. Dit bezwaar moet u binnen zes weken na de datum op uw aanslag indienen (de bezwaartermijn). De fiscus neemt uw bezwaar dan in behandeling, maar moet in principe wel binnen een bepaalde termijn reageren. Gebeurt dat niet dan heeft u de mogelijkheid om een uitspraak van de fiscus af te dwingen. Dit is echter wel aan bepaalde regels gebonden.

Recent bleek dat de Belastingdienst een achterstand heeft met het verwerken van de bezwaarschriften. Het is de bedoeling dat deze stapel in september helemaal weggewerkt is. Dit kan mogelijk ook gevolgen hebben voor de behandeling van uw bezwaarschrift. Mocht de afhandeling van uw bezwaar erg lang duren, dan kunt u daar wel iets tegen doen. U kunt de fiscus in gebreke stellen. Heeft u na het verlopen van de wettelijke termijn namelijk nog niets gehoord, dan kunt u de fiscus dwingen om uitspraak te doen door ze in gebreke te stellen. De wettelijke termijn verloopt zes weken na de bezwaartermijn. De fiscus heeft nog wel de mogelijkheid om dit met zes weken te verlengen. Na ontvangst van de ingebrekestelling heeft de Belastingdienst 14 dagen om alsnog uitspraak op het bezwaarschrift te doen. Bij overschrijding van deze termijn gaat automatisch de teller voor een dwangsom lopen. De dwangsom bedraagt de eerste 14 dagen € 20 per dag, de volgende veertien dagen € 30 per dag en daarna € 40 per dag. Maximaal is de dwangsom € 1.260. 

Ingebrekestelling Belastingdienst

U moet een ingebrekestelling schriftelijk indienen. Hierin moet u aangeven om welk bezwaar het gaat, dat de termijn voor uitspraak op bezwaar is verstreken en dat u graag zo snel mogelijk een uitspraak wilt hebben. Op de website van de Belastingdienst kunt u een formulier vinden om de fiscus in gebreke te stellen. Het is echter niet verstandig om de fiscus altijd in gebreke te stellen. Er is namelijk een grote kans aanwezig dat de fiscus uw bezwaar gewoon afwijst en dat u dan verder in beroep moet gaan. Soms kan het al helpen om eens contact op te nemen met de fiscus en te vragen naar de huidige stand van zaken.