Keuze: berichten Belastingdienst per post óf digitaal

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag 2019 een keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer aan. Deze regeling biedt de burger de kans om te kiezen of hij berichten van de Belastingdienst elektronisch of per post wil ontvangen.

17 september 2019 | Door redactie

Voor berichten van de Belastingdienst wordt op dit moment niet de mogelijkheid geboden om te kiezen voor alleen papieren of alleen elektronische berichten, terwijl veel burgers die mogelijkheid wel willen hebben. Het kabinet ziet het belang hiervan in en komt daarom met een wettelijke keuzeregeling. De overheid moet immers elke burger in staat stellen om zijn fiscale verplichtingen zelfstandig na te komen en zijn toeslagrecht geldend te maken op een manier die bij hem past.

Burgers die ook ondernemer zijn

Ondernemers doen, al dan niet bijgestaan door hun adviseurs, al jaren het merendeel van hun aangiften verplicht digitaal. Het kabinet wil dit niet veranderen. Er zijn echter burgers die ook de hoedanigheid van ondernemer hebben. Voor hen geldt bij inwerkingtreding van de keuzeregeling dat zij met uitzondering van de berichtenstromen voor de inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonbelasting een keuzerecht krijgen. Deze berichtenstromen zijn uitgezonderd, omdat voor die belastingen de ondernemer ook al verplicht digitaal aangifte doet. Voor de overige berichtenstromen geldt voor de burger die ook ondernemer is het keuzerecht, evenals voor burgers die geen ondernemer zijn.

Inwerkingtreding van keuzeregistratie- en verwerkingsvoorziening

Om de keuzeregeling mogelijk te maken moet de Belastingdienst een keuzeregistratie- en verwerkingsvoorziening operationeel hebben. De burger moet namelijk de mogelijkheid krijgen om zijn keuze te herzien en de Belastingdienst moet in staat zijn om de keuze te registreren en te  verwerken. Zonder deze voorziening kan de keuzeregeling niet in werking treden. Omdat het tijd kost om een dergelijke voorziening tot stand te brengen, wordt de datum van inwerkingtreding bij koninklijk besluit vastgesteld.

Bijlagen bij dit bericht