Liquiditeitsprobleem niet afdoende bij betalingsonmacht

26 augustus 2022 | Door redactie

Organisaties die niet in staat zijn om premies en belastingen te betalen moeten dit melden aan de Belastingdienst. Ontbreekt deze 'melding van betalingsonmacht', dan kan de bestuurder aansprakelijk gesteld worden voor de openstaande schuld. In de melding moet ook staan wat de reden is van de betalingsonmacht. Een simpel ‘liquiditeitsprobleem’ volstaat daarbij niet.

Het idee achter de melding van betalingsonmacht is dat de fiscus vroegtijdig weet van betalingsmoeilijkheden. Van betalingsonmacht is sprake als een organisatie de belasting acuut niet kan betalen. Maar ook als de betalingsproblemen tijdelijk zijn is contact met de Belastingdienst belangrijk. En als een organisatie genoeg geld heeft om de belastingen te betalen, maar dat geld besteedt aan andere verplichtingen, moet er eveneens een melding volgen. Dat laatste heeft de Hoge Raad in 2011 in een arrest vastgesteld. Melden is dus al vrij snel nodig.

Betalingsonmacht snel melden aan de Belastingdienst

Een organisatie moet betalingsonmacht ‘onverwijld’ melden. Dat wil zeggen: uiterlijk binnen twee weken nadat de belasting betaald had moeten zijn. De melding gaat via het formulier ‘Melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies’ dat te vinden is op de website van de Belastingdienst. Print het formulier uit en stuur het (aangetekend) op. In het formulier moet komen te staan wat de problemen zijn en hoe die zijn ontstaan. In het formulier staat expliciet dat als oorzaak alleen ‘liquiditeitsproblemen’ opgeven niet voldoende is. Na een melding van betalingsonmacht weet de fiscus dat de organisatie niet kan voldoen aan de belastingverplichtingen. Maar dat leidt niet automatisch tot uitstel van betaling of kwijtschelding, daarvoor moet een apart verzoek worden ingediend. De meldplicht betalingsonmacht geldt niet voor álle belastingen, maar wel voor loonheffingen, BTW, accijnzen, verbruiksbelastingen (van bijvoorbeeld alcoholische dranken), kansspelbelasting en milieubelasting. Naast belastingen geldt de meldplicht ook als premies voor het pensioenfonds niet meer op te brengen zijn.