Memorie van antwoord Belastingplan 2019 naar Eerste Kamer gestuurd

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de memorie van antwoord bij het pakket Belastingplan 2019 naar de Eerste Kamer gestuurd. Hieruit blijkt onder andere dat men verwacht dat de grenseffecten van het verhogen van het verlaagde BTW-tarief beperkt blijven.

6 december 2018 | Door redactie

In de memorie van antwoord die is meegestuurd met het Belastingplan 2019 naar de Eerste Kamer zijn onder andere de volgende onderwerpen opgenomen:

  • De eigenwoningregeling wordt al in 2019 geëvalueerd in plaats van in 2020.
  • Voor lopende periodieke giften komt er geen overgangsregeling die verband zou moeten houden met de aanpassing van de tarieven en de aftrekpost(en). Door de aanpassing zullen veel meer posten tegen hetzelfde tarief kunnen worden afgetrokken.
  • De verkorting van de looptijd van de 30%-regeling voor bestaande gevallen kan er volgens het kabinet juridisch mee door.
  • Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om belastingrente (tool) in rekening te brengen bij de erfbelasting als het niet om overlijden gaat.
  • Het kabinet wil artikel 4a van de Wet op de dividendbelasting weer van stal halen omdat de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat. Hierdoor kan de inhouding van dividendbelasting onder voorwaarden achterwege blijven ten aanzien van opbrengsten van aandelen, winstbewijzen en geldleningen.
  • De grenseffecten van het verhogen van het verlaagde BTW-tarief zijn waarschijnlijk beperkt.
  • De bronbelasting op rente- en royaltybetalingen naar laagbelastende jurisdicties zal niet eerder in werking treden dan op 1 januari 2021.
  • Het kabinet vindt dat het arrest van de Hoge Raad van 8 juli 2016 (ECLI verkort:1.350)  geen aanleiding is om de dubbele zakelijkheidstoets van de renteaftrekbeperking gericht tegen winstdrainage (artikel 10a Wet VPB 1969) verder aan te scherpen.
  • Voor de beperking van de afschrijving op gebouwen in de vennootschapsbelasting gaat  beperkt overgangsrecht gelden.
  • De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij ervoor zorgt dat er bouwstenen voor verbeteringen van het belastingstelsel klaarliggen voor het volgende kabinet.

Half december over plannen buigen

De Eerste Kamer zal zich half december buigen over het Belastingplan 2019 en de verdere plannen van het kabinet.